Karta informacyjna przedsięwzięcia dla ośrodka wypoczynkowego

Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz inwentaryzacja przyrodnicza

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Władysławowo. Jednym z istotnych załączników opracowania była również półroczna inwentaryzacja przyrodnicza.

Przebudowa obiektów budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa istniejących budynków wczasowych z dopuszczeniem ich rozbiórki i ponownej budowy jednej bryły budynku bez zwiększania łącznej, istniejącej powierzchni zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ciągami komunikacji pieszej i kołowej, parkingami, utwardzonymi dojazdami i wjazdami, zielenią urządzoną, placami sportowymi i zabaw, terenami rekreacyjno – wypoczynkowymi dla mieszkańców gminy i gości obiektu.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – wyniki i wnioski

Analiza oddziaływania na środowisko projektowanego obiektu, pod kątem emisji gazów i pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, emisji hałasu, emisji ścieków do środowiska oraz poboru wód, nie wykazała żadnych znaczących uciążliwości. Podobnie, sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała negatywnego oddziaływania inwestycji na faunę i florę występującą w obrębie inwestycji.

Ośrodek wypoczynkowy.

zdjęcie drzewa budynek ośrodek wypoczynkowy karta informacyjna przedsięwzięcia

Przykładowe realizacje

zdjęcie drzewa budynek ośrodek wypoczynkowy karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla ośrodka wypoczynkowego

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego.
zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty.
zdjęcie trzemiela na lące

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz KIP dla nowego odcinka DW nr 865 Jarosław - Bełżec

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla nowego odcinka DW nr 865 Jarosław - Bełżec na Podkarpaciu.