Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przemiałowni mączki kamienia wapiennego

Nasza firma ukończyła kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem dotyczyła inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej instalacji technologicznej – przemiałowni mączki kamienia wapiennego.

Charakterystyka inwestycji

Inwestycja polega na rozbudowie jednego z ciągów technologicznych istniejącej przemiałowni kamienia wapiennego prowadzącej do uzyskania możliwości:

  • Produkcji wyrobów o różnych frakcjach ziarnowych;
  • Mieszania ze sobą różnych frakcji w celu dostarczenia klientom produktów o zadanej krzywej ziarnowej;
  • Wzrostu wydajności przemiału surowca;
  • Załadunku nowych produktów.

Na terenie przedsięwzięcia znajduje się obecnie wiata magazynowa, stanowisko załadunku kamienia wapiennego surowca, budynek biurowy oraz wjazd na teren zakładu. Dodatkowo na drugiej działce mieści się instalacja przemiałowni kamienia wapiennego oraz zakład uszlachetniania surowców.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Opisywane przedsięwzięcie klasyfikuje się jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. Jednakże leży ono na terenie już istniejącego zakładu. Co więcej, szata roślinna zakładu ma charakter synantropijny i silnie przekształcony. Jedyne powierzchnie biologicznie czynne to trawniki obsiane mieszankami traw z pojedynczymi nasadzeniami krzewów ozdobnych. Fauna również jest uboga, co wynika z silnie przekształconego siedliska na obszarze działki oraz obecności drogi krajowej i wojewódzkiej przy granicy obszaru. Przedmiotowy obszar przewidziany pod realizację przedsięwzięcia jest położony poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Biorąc pod uwagę odległość od granic przedsięwzięcia, nie odnotowuje się negatywnego oddziaływania na środowisko.  Zwłaszcza negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na obszary chronione, m.in. na obszary Natura 2000 i szlaki migracyjne.

Analiza akustyczna

W ramach sporządzania karty informacyjnej przedsięwzięcia została wykonana analiza akustyczna inwestycji. Hałas, który będzie powstawał podczas prac związanych z przygotowaniem terenu do jego eksploatacji, wiąże się z pracą maszyn oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Najlepszym rozwiązaniem ograniczającym hałas w czasie realizacji jest obniżanie go u źródła. Dokonuje się tego przez stosowanie nowoczesnych maszyn wyposażonych w elementy zmniejszające emisję hałasu do środowiska. Nieznaczne obniżenie hałasu, zwłaszcza jego uciążliwości na terenach przyległych, można uzyskać również przez odpowiednie usytuowanie maszyn (w sposób taki, aby hałas poszczególnych maszyn nie nakładał się na siebie), a także przez umieszczanie maszyn w jednym miejscu. Ze względu na ograniczony czas występowania emisji hałasu, prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, jak również skupienie prac na niewielkim obszarze i oddziaływanie robót ograniczone do działki inwestycyjnej, ocenia się, że w tej fazie nie wystąpi zagrożenie ponadnormatywnym poziomem hałasu. Do określenia oddziaływania akustycznego na etapie eksploatacji porównano uzyskane wyniki badań z dopuszczalnym poziomem hałasu określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Z wykonanych obliczeń wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na klimat akustyczny. Wyniki analizy hałasu w punktach kontrolnych przedstawiają niższe wartości niż określone w rozporządzeniu.

Podsumowanie

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie akustyczne i oddziaływanie na powietrze będą czasowe i mogą być zminimalizowane przez odpowiednią organizację robót.

Aby dowiedzieć się więcej o Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia i analizie akustycznej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

analiza akustyczna inwestycji