Blog

stos dokumentów na biurku ocena oddziaływania na środowisko

Zmiany w ustawie OOŚ

Nieco ponad tydzień temu Sejm RP głosował nad nowelizacją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej w skrócie ustawą OOŚ. Wprowadzone zmiany nie spotkały się z akceptacją organizacji pozarządowych i powszechnie uważane są za kontrowersyjne.
zdjęcie łąki inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza czy może być jeszcze dokładniejsza?

Metodyka prac to podstawa każdego opracowania faunistycznego. Bez dokładnego opisu jak, kiedy i jakimi metodami inwentaryzowano faunę i florę żadna praca nie zostanie opublikowana.

Inwentaryzacja przyrodnicza ptaków w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska

Badania terenowe prowadzone są w ramach inwentaryzacji gąsiorka i derkacza. Są to gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy ptasiej, będące jednocześnie przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Inwentaryzacja przyrodnicza obszarów Natura 2000 - zmiany z perspektywy 20 lat

Bug i Narew to odpowiednio czwarta i piątka pod względem długości rzeka Polski. Wyróżnia je jeszcze jedna cecha, są na zdecydowanej większości swego biegu nieuregulowane i płyną w szerokich zalewowych dolinach. 
zdjęcie mostek na rzece inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Trwają prace nad zmianami granic krajowych obszarów Natura 2000

Modyfikacja granic dotyczyć będzie 18 obszarów zlokalizowanych w różnych rejonach Polski.
zdjęcie kwatów na łące inwentaryzacje przyrodniczeKarol Kustusch

Trwają inwentaryzacje przyrodnicze obszarów Natura 2000

Wiosna to który większość z nas lubi i się nią cieszy, jednak są profesje dla których to okres wytężonej pracy i ścigania się z czasem.

Dyrektywa Ptasia liczy już 40 lat!

W kwietniu tego roku obchodzimy czterdziestolecie obowiązywania Dyrektywy Rady 79/409/EWG (Directive 79/409/EEC on Wild Birds) popularnie określanej mianem Dyrektywy Ptasiej.
zdjęcie nietoperza w locie ekspertyza chiropterologicznaKarol Kustusch

Znamy już wyniki zimowego liczenia nietoperzy w Nietoperku

Grupa 40 chiropterologów - specjalistów zajmujących się badaniami nietoperzy – wykonała liczenie nietoperzy zimujących w rezerwacie przyrody i obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003.
zdjęcie żaby na drodze nadzór przyrodniczy

Wiosna - trudny okres dla płazów

Kwiecień przywitał nas iście wiosenną aurą. Choć temperatura jeszcze nie rozpieszcza, to widać jak przyroda dookoła budzi się do życia.