Waloryzacja przyrodnicza

Co oferujemy w ramach waloryzacji przyrody w obrębie danego obszaru?

Wykonujemy waloryzacje przyrodnicze dla przedsięwzięć budowlanych oraz obszarów cennych przyrodniczo, jak np. parki, lasy, rezerwaty czy obszary Natura 2000. Posiadamy bardzo duże doświadczenie zdobyte przy wszelkiego rodzaju projektach budowlanych (drogi, gazociągi, linie elektroenergetyczne) oraz podczas współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na czym polega waloryzacja przyrodnicza? – przywrócenie walorów danego obszaru

Waloryzacja przyrodnicza polega na oszacowaniu wartości przyrodniczej określonego obszaru czy elementów przyrodniczych i jest ściśle związana z inwentaryzacją przyrodniczą, będąc jej bezpośrednią wypadkową. Podstawowym kryterium jest liczebność lub rozpowszechnienie danego elementu, a mówiąc kolokwialnie, rzadkość jego występowania w Polsce lub Unii Europejskiej.

Waloryzacja a plany zagospodarowania przestrzennego i inwentaryzacja

Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględnia różnorodne aspekty ochrony przyrody, jest ściśle uzależnione od dokładnej oceny walorów przyrodniczych danego obszaru. Przy tworzeniu takiego planu niezbędne jest pełne zrozumienie oraz dokładna analiza charakterystyki przyrodniczej i krajobrazowej terenu. 

Podstawowym etapem tego procesu jest przeprowadzenie inwentaryzacji, która obejmuje następujące kluczowe aspekty:

  1. Flora – warto szczególną uwagę poświęcić roślinom, ze szczególnym naciskiem na gatunki chronione i rzadkie w skali kraju i regionu. Wskazane jest także uwzględnienie roślinności występującej na obszarach objętych ochroną przyrody.

  2. Fauna – kolejnym istotnym elementem jest analiza fauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków zagrożonych oraz tych wymienionych w „Czerwonej Księdze”. Dokładna wiedza na ten temat pozwala dostosować zagospodarowanie do potrzeb i wymagań przyrodniczych populacji zwierząt.

  3. Rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych – przydatnym narzędziem może być również uproszczona mapa fitosocjologiczna, która pozwala na zrozumienie, jak różne zbiorowiska roślinne i drzewostany występują na danym terenie. To istotne, aby zachować różnorodność siedlisk i chronić unikalne ekosystemy, nie tylko leśne.

  4. Elementy przyrody nieożywionej: Nie wolno zapominać o nieożywionych elementach przyrody, takich jak geologiczny, czy wodny, czy typograficzny. Te czynniki również mają wpływ na ochronę przyrody, krajobrazu i zagospodarowanie przestrzeni.

Rzetelna i kompleksowa analiza tych czterech elementów stanowi podstawę procesu waloryzacji przyrodniczej, która z kolei jest niezbędna do stworzenia zagospodarowania przestrzennego, który efektywnie uwzględni ochronę przyrody i zrównoważy jej potrzeby z rozwojem obszaru. Ostateczny plan, oparty na tych badaniach, będzie służył jako narzędzie do zachowania i zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody.

Ile trwa wykonanie waloryzacji?

Z uwagi na ścisłą zależność od wyników przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, termin sporządzenia waloryzacji podyktowany jest terminem zakończenia inwentaryzacji. Wszystko zależy zatem od przyjętej metodyki. Może to potrwać od kilku tygodni lub miesięcy do jednego roku.

Ile kosztuje waloryzacja przyrodnicza?

Cena waloryzacji przyrodniczej zależy bezpośrednio od zakresu elementów przyrodniczych poddanych waloryzacji. Przy niewielkich inwestycjach koszt wyniesie kilkaset złotych, a w przypadku dużych projektów kilka tysięcy.

Chcesz przeprowadzić waloryzację? Zapytaj o koszt waloryzacji przyrodniczej – wycena bezpłatna.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj nasz artykuł, pt. Czym jest waloryzacja przyrodnicza?

waloryzacja przyrodnicza

Więcej na temat:

Przykładowe realizacje

mapa z wyróżnionymi kilkoma kolorami siedliskamiJoanna Witowska

Ocena bioróżnorodności i identyfikacja terenów o wysokiej wartości ekologicznej

Sporządziliśmy dwa raporty na zlecenie Veolia Energia Łódź S.A. Celem pierwszego opracowania była ocena stanu bioróżnorodności w ramach waloryzacji przyrodniczej oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności na terenie elektrociepłowni.
zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.