Fotowoltaika

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farmy fotowoltaiczne to elektrownie słoneczne przekształcające energię promieniowania słonecznego na energię cieplną lub elektryczną. Mogą one być zarówno w skali mikro np. paneli na dachach budynków jak i makro zajmując kilka tysięcy hektarów. W krajowych warunkach większość farm posiada powierzchnię do kilku hektarów.

Potencjalne oddziaływania

Negatywne oddziaływanie elektrowni słonecznych na środowisko naturalne może być potencjalnie niewielkie i zasadniczo wynika z zajęcia,  przekształcenia i wyłączeniu z użytkowania terenu na jakim planowana jest inwestycja. Skala i znaczenie tych negatywnych oddziaływań zależy od wielkości i lokalizacji elektrowni. Przy odpowiednim umiejscowieniu inwestycji może ono być marginalne i nieistotne dla funkcjonowania lokalnych populacji roślin i zwierząt. Korzyści natomiast płynące z inwestycji, nie tylko finansowe, są fundamentalne. Przede wszystkim polegają na bezemisyjności podczas ich eksploatacji. Farmy fotowoltaiczne produkują czystą energię w znacznym stopniu przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza.

panele słoneczne ocena oddziaływania na środowisko

Decyzja środowiskowa a lokalizacja inwestycji

Wybór lokalizacji inwestycji jest jednym z najważniejszych elementów w realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej. Determinuje on ścieżkę administracyjną realizacji inwestycji, może mieć decydujący wpływ na ostateczną decyzję o możliwości jej przeprowadzenia. Szukając miejsca pod elektrownie słoneczną powinniśmy unikać obszarów cennych przyrodniczo, a więc położonych na terenach objętych obszarowymi formami ochrony przyrody, w obrębie korytarzy ekologicznych, charakteryzującymi się wysoką bioróżnorodnością i wysokimi walorami przyrodniczymi, tereny podmokłe, doliny rzeczne itp. Decyzja środowiskowa może być wydana również dla inwestycji w granicach obszarów chronionych, ale może wymagać przeprowadzenia bardziej drobiazgowych badań.

Możliwe ścieżki postępowania

  • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – farmy na terenach podlegających ochronie przyrodniczej i powierzchni powyżej 0,5 ha lub na pozostałych terenach i o powierzchni powyżej 1 ha.

Strefa buforowa

Ważne by nie skupiać się wyłącznie na obszarze samej farmy, ale również na terenach sąsiadujących gdyż zawsze musimy przyjąć bufor dla oddziaływania inwestycji. Preferowane tereny pod farmy fotowoltaiczne to obszary monokulturowe jak np. grunty orne na glebach o niskiej klasie, obszary ruderalne i silnie przekształcone przez człowieka. Należy jednak pamiętać, iż niektóre obszary choć wyglądają na ubogie przyrodniczo mogą być miejscem występowania cennych i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Dlatego przed wyborem miejsca inwestycji warto skonsultować się z ekspertem przyrodnikiem i przeprowadzić screening przyrodniczy potencjalnej powierzchni.

Jak możemy pomóc

Przygotowujemy zarówno Karty Informacyjne Przedsięwzięcia jak i pełne Raporty Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) oraz inwentaryzacje przyrodniczą do w/w dokumentów. Podczas badań terenowych i analizy materiałów podążamy za obowiązującą metodyką i wytycznymi. Korzystamy z aktualnych publikacji branżowych na temat ocen oddziaływania. Ponadto śledzimy najnowsze zagraniczne doniesienia i publikacje specjalistyczne. Dzięki temu wyprzedamy o krok źródła krajowe. Świadczymy obsługę w pełnym zakresie, również na etapie planowania inwestycji tj. doradztwo ws. lokalizacji farm fotowoltaicznych.

Przykładowe realizacje

mapa przedstawiająca działkę inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację dla planowanej inwestycji – była to karta informacyjna przedsięwzięcia. Tym razem dokumentacja dotyczyła budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Skarszewy.
mapa prognozowania hałasu przemysłowegoAvesnature

Analiza akustyczna dla farmy fotowoltaicznej

Zakończyliśmy sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy elektrycznej do 4 MW położonej w gmine Sianów. Jeden z załączników do raportu stanowiło prognozowanie emisji hałasu do środowiska.
zdjęcie rzędów paneli fotowoltaicznych na trawie

Ocena oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację środowiskową dla elektrowni fotowoltaicznej. Tym razem ocena oddziaływania na środowisko (raport OOŚ) dotyczyła farmy fotowoltaicznej w województwie dolnośląskim