Analiza akustyczna dla farmy fotowoltaicznej

Zakończyliśmy sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy elektrycznej do 4 MW położonej w gmine Sianów. Jeden z załączników do raportu stanowiło prognozowanie emisji hałasu do środowiska.

Analiza akustyczna na etapie eksploatacji

Potencjalnymi źródłami hałasu w trakcie działania farmy fotowoltaicznej mogą być falowniki (inwertery) oraz stacja transformatorowa. Kontenerowa Stacja Transformatorowa jest zamkniętym elementem infrastruktury. Ma on w swojej budowie elementy wygłuszające i tłumiące wibracje (np. maty wygłuszające, przegroda w postaci ściany kontenera). Oprócz tego, przy maksymalnym obciążeniu, jak podaje producent, transformator może generować hałas na poziomie 55-59 dB.

Metodyka modelowania akustycznego

Wykonano modelowanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem stopnia uciążliwości. Jednym słowem, wykonano określenie poziomu emisji w obiektach ochrony akustycznej – w tym przypadku były to budynki jednorodzinne. Analizę akustyczną przeprowadzono dla obiektów o stałej emisji. Przyjęto, że transformator i inwertery pracują bez przerwy. Założenie takie jest uproszczeniem koniecznym dla określenia maksymalnego poziomu emisji, gdyż jedynie w sytuacji nasłonecznienia urządzenia pracują z większą mocą. W takim momencie ich wentylatory są głośniejsze.

Wyniki analizy akustycznej dla farmy PV

Teren, który poddano analizie akustycznej jest porośnięty roślinnością polną, bez powierzchni odbijających. Biorąc pod uwagę samą powierzchnię można przyjąć, iż hałas będzie niezauważalny z odległości 10 m. Według modelowania akustycznego wynosi 35 dB w tej odległości.

Emisja dźwięku przy różnych kierunkach stacji transformatorowych może wynosić ok. 40 dB bez wentylatorów. Natomiast przy działających wentylatorach wynosi do 56 dB  (przy odległości do 10 m od źródła i przy działających non stop wentylatorach). W porach nocnych i porannych oraz wieczornych można spodziewać się, że wentylatory nie będą pracować i będą wyłączone.

Przy odległości rzędu kilkunastu metrów, będzie już ciężko odróżnić hałas z panującym tłem akustycznym. Inwertery są oddalone od siebie na odległość rzędów paneli tj. ok. 9-10 m. W zależności od punktu obserwacyjnego tj. odległości od źródła emisji, należy przyjąć odległości 10, 20, 30, 40 m. W takiej sytuacji w punkcie obserwacyjnym nie będzie możliwy wzrost poziomu dźwięku. Przyczyną jest fakt, iż kolejne źródła oddalone są co 10 m, a więc nie mogą podlegać skumulowaniu i zwiększeniu poziomu dźwięku.

Podsumowanie analizy akustycznej dla farmy PV

Osiągnięte maksymalne wartości przy odległości 10 m od stacji transformatorowej równe 39 dB przyjmują porównywalny poziom dla spokojnej ulicy bez ruchu. Biorąc pod uwagę maksymalny poziom dźwięku przy obiektach najbliżej terenu inwestycji (budynki jednorodzinne), poziom dźwięku może wynieść do 30 dB. W porównaniu z potencjalnym poziomem emisji mógłby wynieść 45 dB (w okresie nocnym). Jest to poziom niezauważalny, porównywalny z panującym okolicznym tłem akustycznym.

Z uwagi na wskazane uwarunkowania w analizie i przyjęte rozwiązania technologiczne stwierdzono, iż oddziaływanie stacji transformatorowych nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obiekty mieszkalne oddalone od farmy o ok. 73 m (najbliższy), jak też na najbliższe działki wchodzące w obszar potencjalnego oddziaływania – 100 m.

mapa prognozowania hałasu przemysłowego