Kompensacja przyrodnicza

Kompensacja przyrodnicza – czym jest i jaką rolę pełni w ochronie przyrody?

Kompensacja przyrodniczy jest jednym z przedsięwzięć mających na celu ochroną środowisk naturalnych na terenie naszego kraju. Została ona zdefiniowana w ustawie Praw Ochrony Środowiska. Jest to proces prowadzący do przywrócenia równowagi przyrodniczej. Jego celem jest wyrównanie szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięć. Ten realizowany zespół działań przyczynia się do poprawy walorów krajobrazowych poprzez rekultywację gleby, zalesianie, roboty budowlane czy roboty ziemne. Warto podkreślić, że kompensacja nie równa się restytucji pierwotnego siedliska lub populacji, ponieważ proces ich destrukcji nosi nieodwracalny charakter.

W przypadku inwestycji na terenach obszaru Natura 2000, dokonanie kompensacji jest warunkiem obligatoryjnym do wykonania przedsięwzięcia. 

Co oferujemy w ramach kompensacji przyrodniczych?

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie łagodzenia negatywnych skutków oddziaływania inwestycji budowlanych. Realizacja niektórych inwestycji, zwłaszcza tych bardziej rozległych, często niesie za sobą trudną do uniknięcia ingerencję w środowisko naturalne. Ograniczeniem wpływu inwestycji na środowisko naturalne jest kompensacja przyrodnicza.

Na czym polegają działania kompensacyjne?

Istnieje kilka głównych obszarów, w ramach których prowadzi się kompensacje przyrodnicze. Dotyczy to najczęściej przenoszenia siedlisk lub osobników roślin i zwierząt albo ich odtwarzania w odpowiednim, sąsiadującym lub oddalonym od inwestycji miejscu.

Różne przykłady kompensacji w praktyce?

Kompensacja przyrodnicza może na przykład polegać na odtworzeniu oczka wodnego zajętego przez pas nowo wybudowanej drogi. Może nią być również transplantacja siedlisk lub przesadzanie cennych gatunków roślin zagrożonych inwestycją. Przeniesienie mrowiska również należy do działań kompensacyjnych. Najbardziej oczywistym przykładem działań kompensacyjnych jest instalacja budek lęgowych dla ptaków lub nietoperzy, które straciły swoje dziuple w rezultacie wycinki drzew.

Ile kosztuje kompensacja przyrodnicza?

Cena kompensacji przyrodniczej jest określana indywidualnie, w zależności od proponowanych do wdrożenia działań. Rozpiętość cenowa jest w tym przypadku bardzo duża. Może wynieść kilkaset złotych w przypadku instalacji budek lęgowych. Koszt bardziej złożonych działań, jak transplantacja siedlisk będzie wielokrotnie wyższy.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj nasz artykuł: Czym jest kompensacja przyrodnicza?

Zapytaj o koszt kompensacji przyrodniczej – wycena bezpłatna.

kompensacja przyrodnicza

Więcej na temat:

Przykładowe realizacje

Przenieśliśmy mrowiska mrówki ćmawej Formica polyctena

Przeniesienie mrowisk, jako kompensacja przyrodnicza, związane było z planowaną modernizacją magistrali ciepłowniczej w Gdyni.

Przeniesienie mrowiska mrówek łąkowych

Bywa, że gniazda mrówek zlokalizowane są w granicach planowanej inwestycji. Wtedy, choć to zadanie niełatwe, możliwe jest przeniesienie mrowiska w inne, bezpieczne miejsce.