Ichtiolog

Ichtiolog – kto to jest?

Ichtiolog zajmuje się badaniem i inwentaryzacją ryb i minogów. Jest to wysoce wykwalifikowany specjalista zajmujący się obserwacją i badaniem ryb. Ichtiolog ma wiedzę z zakresu anatomii, ekologii, a także środowiska życia podwodnych stworzeń. Zdobyta wiedza pozwala mu na sprawną identyfikację poszczególnych gatunków, występujących na terenie Polski. Ze względu na specyfikę środowiska (wody stojące i płynące) do wykonania inwentaryzacji ryb niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Są to m.in. sieci i agregaty prądotwórcze, które chwilowo ogłuszają ryby na niewielkim obszarze. Pozwala to ichtiologowi zebrać odpowiednie dane niezbędne do inwentaryzacji i waloryzacji danego obszaru.

Czym się zajmuje ichtiolog?

Ichtiolog jest niezbędny przy kompleksowych inwentaryzacjach przyrodniczych i przy inwestycjach bezpośrednio związanych z wodami np. melioracje i prace związane z ochroną przeciwpowodziową oraz budowa mostów. Przy tych inwestycjach nasz specjalista często świadczy nadzór przyrodniczy

Jak wygląda praca ichtiologa?

Codzienna praca opiera się głównie na wyprawach w teren. Na podstawie swoich obserwacji, ichtiolog sporządza szczegółowy raport. Podczas prac terenowych warunki mogą być nieprzewidywalne. Ichtiolog ma do czynienia z jeziorami, rzekami, a nawet morzami. Powyższe akweny wodne mają specyficzną głębokość i rozmiar. Z tego powodu należy zachować różne środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko zawodowe. Niekiedy zdarza się, że należy przeprowadzić obserwacje pod wodą. Wówczas nasz ekspert jest wyposażony w fachowy sprzęt do nurkowania.

Praca ichtiologa a pory roku

Nasz specjalista pracuje głównie w okresie od wiosny do jesieni. Optymalnym okresem jest późne lato i jesień. To dlatego, że praca naszego eksperta uzależniona jest od poziomu wód, preferowany jest niski stan wody w rzekach. Dzięki temu łatwiej jest zaobserwować osobniki występujące w badanym akwenie wodnym. Korzystne warunki skracają czas pracy, dlatego tak ważne jest dostosowanie terminu badań do warunków przyrodniczych.

Przykładowe realizacje

zdjęcie droga pośród pól wzdłuż drogi rosną drzewa inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Susz - Różnowo – Bronowo.

Pragniemy poinformować, że wygraliśmy przetarg realizowany jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
słup i linia elektroenergetyczna na terenach rolnych inwentaryzacja przyrodnicza

Rozpoczęliśmy inwentaryzację przyrodniczą na Pomorzu

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą. Tym razem inwentaryzujemy obszar wzdłuż linii wysokiego napięcia.
dwa ślimaki winniczki u podstawy pnia drzewa

Przesiedlenie osobników ślimaka winniczka Helix pomatia - nadzór przyrodniczy

Czynności objęte zleceniem polegały chwytaniu osobników ślimaka winniczka Helix pomatia oraz przemieszczeniu ich na siedliska zastępcze znajdujące się poza terenem inwestycji.