Ichtiolog

Ichtiolog – kto to jest?

Ichtiolog zajmuje się badaniem i inwentaryzacją ryb i minogów. Jest to wysoce wykwalifikowany specjalista zajmujący się obserwacją i badaniem ryb. Ichtiolog ma wiedzę z zakresu anatomii, ekologii, a także środowiska życia podwodnych stworzeń. Zdobyta wiedza pozwala mu na sprawną identyfikację poszczególnych gatunków, występujących na terenie Polski. Ze względu na specyfikę środowiska (wody stojące i płynące) do wykonania inwentaryzacji ryb niezbędny jest specjalistyczny sprzęt. Są to m.in. sieci i agregaty prądotwórcze, które chwilowo ogłuszają ryby na niewielkim obszarze. Pozwala to ichtiologowi zebrać odpowiednie dane niezbędne do inwentaryzacji i waloryzacji danego obszaru.

Ryby – to już tylko nazwa tradycyjna

Ryby są najliczniejszymi i najbardziej różnorodnymi pod względem gatunków kręgowcami na Ziemi. Powszechnie uważane za jednorodną grupę zmiennocieplnych zwierząt z płetwami i łuskami, w istocie bardzo różnią się, często reprezentując bardzo odległe od siebie linie ewolucyjne, a ich ogólne podobieństwo wynika z wodnego środowiska, w którym wszystkie żyją. Współcześnie „ryby” dzieli się na 4 różne gromady. Aby uświadomić sobie stopień pokrewieństwa między tymi gromadami wystarczy wspomnieć że np. ssaki, ptaki, gady czy płazy to również osobne gromady.

Czym się zajmuje ichtiolog?

Ichtiolog jest niezbędny przy kompleksowych inwentaryzacjach przyrodniczych i przy inwestycjach bezpośrednio związanych z wodami np. melioracje i prace związane z ochroną przeciwpowodziową oraz budowa mostów. Przy tych inwestycjach nasz specjalista często świadczy nadzór przyrodniczy

Ichtiolog – czasem główne skrzypce w zespole wykonującym inwentaryzację przyrodniczą

Inwestycje zlokalizowane w pobliżu wód wymagają obecności ichtiologa w zespole. Czasem bywa on w nim pierwszoplanową postacią. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji bezpośrednio ingerujących np. w koryto rzeki. Jednym z takich przykładów są elektrownie wodne. Są to pożądane inwestycje wytwarzające czystą, bezemisyjną energię jednak niewłaściwie przeprowadzone mogą mieć bardzo negatywny wpływ na środowisko. Często o tym nie wiemy, ale ryby są również zwierzętami migrującymi. Zwykle migrują w górę rzeki, do źródeł, by się rozmnożyć. Budowa elektrowni w poprzek rzeki może stanowić barierę niemożliwą do sforsowania. Badania ichtiologiczne są kluczowe do przygotowania i dostosowania do lokalnych warunków rozwiązań umożliwiających migrację ryb – tzw. przepławek dla ryb.

Jak wygląda praca ichtiologa?

Codzienna praca opiera się głównie na wyprawach w teren. Na podstawie swoich obserwacji, ichtiolog sporządza szczegółowy raport. Podczas prac terenowych warunki mogą być nieprzewidywalne. Ichtiolog ma do czynienia z jeziorami, rzekami, a nawet morzami. Powyższe akweny wodne mają specyficzną głębokość i rozmiar. Z tego powodu należy zachować różne środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko zawodowe. Niekiedy zdarza się, że należy przeprowadzić obserwacje pod wodą. Wówczas nasz ekspert jest wyposażony w fachowy sprzęt do nurkowania.

Praca ichtiologa a pory roku

Nasz specjalista pracuje głównie w okresie od wiosny do jesieni. Optymalnym okresem jest późne lato i jesień. To dlatego, że praca naszego eksperta uzależniona jest od poziomu wód, preferowany jest niski stan wody w rzekach. Dzięki temu łatwiej jest zaobserwować osobniki występujące w badanym akwenie wodnym. Korzystne warunki skracają czas pracy, dlatego tak ważne jest dostosowanie terminu badań do warunków przyrodniczych.

Przykładowe realizacje

ślimak winniczek

Ślimak winniczek: Tajemniczy Mały Ogrodnik - Przesiedlenie

Czynności objęte zleceniem polegały chwytaniu osobników ślimaka winniczka Helix pomatia oraz przemieszczeniu ich na siedliska zastępcze znajdujące się poza terenem inwestycji.
zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.