Inwentaryzacja dendrologiczna – co to jest i kiedy się wykonuje?

Otaczającą nas przyrodę możemy podzielić na faunę i florę. Dla zachowania odpowiedniej równowagi w ekosystemie kluczowe jest dbanie zarówno o jedną jak i drugą. Jeśli chodzi o florę, czyli ogół roślinności ważne jest, aby kontrolować wycinkę drzew. Kluczową czynnością w celu wykonania większej wycinki jest przeprowadzenie inwentaryzacji drzew i krzewów na danym terenie. Przeczytaj artykuł: Inwentaryzacja dendrologiczna – Co to jest i kiedy się ją wykonuje i poznaj temat od podszewki.

Inwentaryzacja dendrologiczna – Co to jest?

Inwentaryzacja dendrologiczna to proces zbierania informacji o drzewach i krzewach w określonym obszarze lub na konkretnej posesji. Ma na celu zidentyfikowanie gatunków drzew i krzewów, ich wieku, kondycji, rozmiaru, oraz rozmieszczenia. Jej celem jest także ocena stanu zdrowotnego oraz szacowanie wartości ekologicznej i krajobrazowej tych roślin.

Inwentaryzacja drzew i krzewów – Jakie badania się wykonuje?

W ramach inwentaryzacji dendrologicznej przeprowadza się szczegółowe badania każdego drzewa, w tym pomiary jego obwodu, wysokości, rozpiętości korony oraz innych istotnych parametrów. Na podstawie tych danych można opracować mapy dendrologiczne, które pozwalają na wizualizację rozmieszczenia poszczególnych gatunków drzew i krzewów na danym terenie.

Inwentaryzacja dendrologiczna jest szczególnie ważna w planowaniu przestrzennym, projektowaniu krajobrazu oraz ochronie środowiska. Pozwala ona na lepsze zrozumienie roli drzew i krzewów w ekosystemie, identyfikację zagrożeń dla tych roślin oraz planowanie działań mających na celu ich ochronę i zachowanie.

Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza dendrologiczna?

Inwentaryzacja dendrologiczna wykonywana jest w formie opisu drzew i krzewów, które znajdują się na danym terenie i mogą podlegać wycince. Podczas inwentaryzacji dokonuje się szczegółowego opisu zadrzewień, uwzględniając takie parametry jak gatunek drzewa, jego pierśnicę (czyli średnicę na wysokości 130 cm), wysokość, stan zdrowotny oraz ewentualną średnicę korony lub obecność gniazd ptaków. 

W przypadku krzewów, zamiast pierśnicy podaje się powierzchnię zajmowaną przez dany krzew w metrach kwadratowych. Inwentaryzacja dendrologiczna ma na celu dostarczenie kompleksowych informacji o drzewach i krzewach. Umożliwia to podejmowanie decyzji dotyczących ich ochrony oraz planowania dalszych działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Co składa się na inwentaryzację zieleni?

Inwentaryzacja zieleni to proces zbierania informacji o roślinach rosnących w danym miejscu, obejmujący zarówno drzewa i krzewy, jak i trawy, krzewinki, kwiaty i inne rośliny. W zależności od celów inwentaryzacji proces ten może składać się z różnych elementów, ale w ogólnym zakresie inwentaryzacja zieleni obejmuje:

  1. Identyfikacja gatunkowa drzew – rozpoznawanie gatunków roślin, określenie ich wieku, kondycji, rozmiarów i lokalizacji drzew.
  2. Charakterystykę roślin – dokładny opis parametrów fizycznych i biologicznych roślin, takich jak pierśnica, wysokość pnia drzewa, rozpiętość korony, kondycja, itp.
  3. Określenie stanu zdrowotnego drzew – ocena stanu roślin, w tym wykrywanie chorób, szkodników, uszkodzeń mechanicznych i innych zagrożeń.
  4. Szacowanie wartości ekologicznej i krajobrazowej roślin – wykonanie inwentaryzacji obejmuje ocenę wpływu roślin na środowisko i krajobraz, określenie ich wartości przyrodniczej i estetycznej.
  5. Planowanie działań związanych z roślinnością – na podstawie zebranych danych można opracować plan działań związanych z roślinnością, takich jak np. zabiegi pielęgnacyjne, przycinanie, usunięcie drzew, sadzenie nowych roślin.

Inwentaryzacja zieleni jest ważnym narzędziem w planowaniu przestrzennym, architekturze krajobrazu, a także w zarządzaniu terenami zielonymi i parkami. Pozwala na dokładną analizę roślinności danego obszaru oraz na podejmowanie decyzji dotyczących jej dalszego rozwoju i ochrony.

Część opisowa/Część tabelaryczna

W części opisowej inwentaryzacji dendrologicznej powinny zostać zamieszczone szczegółowe informacje na temat wszystkich rodzajów drzew. Lista drzew powinna zawierać konkretne nazwy w języku polskim i łacińskim oraz wymiary pni drzew, wysokość drzew i wielkość koron drzew. Część opisowa zawiera również informacje na temat powierzchni krzewów.

Operat dendrologiczny – część graficzna

Część graficzna inwentaryzacji powinna zawierać dane dotyczące rozmieszczenia drzew na mapie. Drzewa powinny być ponumerowane i zgadzać się z zestawieniem tabelarycznym inwentaryzacji dendrologicznej. Ta część dokładnej inwentaryzacji drzew może zawierać również zdjęcia drze oraz projekt gospodarki drzewostanem jak również określenie wieku drzewostanu.

Inwentaryzacja dendrologiczna – Co to jest i komu ją zlecić – Podsumowanie

Inwentaryzacja drzew powinna być częścią większego raportu oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. Inwentaryzację zieleni wykonuje się również przed planowaną wycinką drzew lub przebudowę terenu zieleni. Jeśli potrzebujesz złożyć ten dokument w odpowiednim organie państwowym, wykonanie dokumentacji inwentaryzacji zieleni możesz zlecić w naszej firmie. Kompleksowo zajmujemy się analizą oraz badaniem stanu sanitarnego drzew. Potrzebujesz dendrologicznej inwentaryzacji? Skontaktuj się z nami!

inwentaryzacja dendrologiczna - co to jest

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.