Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem. Ocena oddziaływania na środowisko dotyczyła elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów. Co więcej, teren pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego.

Raport środowiskowy – oddziaływanie na przyrodę i krajobraz

Zlecenie dotyczyło opracowania kompleksowej dokumentacji w ramach usługi decyzja środowiskowa. Zważywszy na to, dokumentacja obejmowała zagadnienia, o których mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz.

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz wpływ na bioróżnorodność

Istotnym elementem dokumentacji środowiskowej była całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza. Planowane przedsięwzięcie usytuowano na gruntach rolnych oraz poza granicami obszarów chronionych. Z tego powodu oddziaływanie inwestycji na bioróżnorodność oceniono jako nieistotne. Co więcej, odpowiednie zarządzanie terenem może doprowadzić do lokalnego zwiększenia różnorodności biologicznej terenu.

zdjęcie pola raport środowiskowy