Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem. Ocena oddziaływania na środowisko dotyczyła elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów. Teren pod planowaną inwestycję zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego.

Raport środowiskowy – oddziaływanie na przyrodę i krajobraz

Zlecenie dotyczyło opracowania kompleksowej dokumentacji środowiskowej. Obejmowało zagadnienia, o których mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ze szczególnym uwzględnieniem wpływu i skutków realizacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz.

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz wpływ na bioróżnorodność

Istotnym elementem dokumentacji środowiskowej była całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza. Planowane przedsięwzięcie usytuowano na gruntach rolnych oraz poza granicami obszarów chronionych. Z tego względu oddziaływanie inwestycji na bioróżnorodność oceniono jako nieistotne. Co więcej, odpowiednie zarządzanie terenem może doprowadzić do lokalnego zwiększenia różnorodności biologicznej terenu.

zdjęcie pola raport środowiskowy

Przykładowe realizacje

zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
zdjęcie trawnika z drzewami i budynkiem w tle inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej

Celem ekspertyzy było określenie czy wycinka drzew nie spowoduje zniszczenia stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt.
zdjęcie budynku starostwa powiatowego w Iławie podczas inwentaryzacja przyrodnicza elewacja frontowa

Inwentaryzacja przyrodnicza budynku Starostwa Powiatowego w Iławie

Wykonaliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą pod kątem występowania gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową w obiekcie budowlanym. Tym razem zlecenie dotyczyło budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.