Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację dla planowanej inwestycji – była to karta informacyjna przedsięwzięcia. Tym razem dokumentacja dotyczyła budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Skarszewy. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowaną inwestycję można uznać za mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wpływ inwestycji na przyrodę

Teren inwestycji ani jej bufor nie leżą w granicach obszarowych form ochrony przyrody. Ponadto podczas przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono gatunków rzadkich i cennych z punktu ochroniarskiego. Zaobserwowano jedynie kocanki piaskowe Helichrysum arenarium oraz kreta europejskiego Talpa europaea, gatunki pospolicie występujące w Polsce. Podsumowując, teren planowanej inwestycji charakteryzuje się niskimi walorami przyrodniczymi i niską bioróżnorodnością, lokalnie tylko większą w rejonie strefy buforowej.

Wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w granicach żadnego udokumentowanego zbiornika wód podziemnych. Natomiast leży na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych „Region wodny Dolnej Wisły”. Mimo to nie przewiduje się zagrożenia dla celów środowiskowych zdefiniowanych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Realizacja przedsięwzięcia właściwie przyczyni się do poprawy stanu wód podziemnych poprzez zaniechanie stosowania środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

Analiza emisji do powietrza wykazała, że zanieczyszczenie wystąpi jedynie w trakcie realizacji inwestycji. Mówiąc dokładniej, źródłami emisji będą pojazdy samochodowe i maszyny uczestniczące w pracach montażowych. Emisja wystąpi krótkotrwale, będzie niewielka i rozproszona oraz nie będzie w sposób istotny oddziaływać na otoczenie w zakresie ilości emitowanych substancji gazowych i pyłowych do powietrza.

Analiza akustyczna inwestycji

Podczas etapu realizacji mogą występować krótkotrwałe uciążliwości, które będą wynikały z emisji hałasu pracujących urządzeń budowlanych i pojazdów obsługujących budowę instalacji. Źródła emisji hałasu będą zlokalizowane poza obszarami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w odległości co najmniej 50 m. Dzięki temu zminimalizuje się wpływ hałasu na komfort życia mieszkańców pobliskiej miejscowości. W fazie eksploatacji niewielka emisja hałasu wystąpi w związku z pracą urządzeń elektrycznych umieszczonych w stacji kontenerowej.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla farmy PV – podsumowanie

Planowana inwestycja leży w większości na nieużytkach rolnych. Dodatkowo realizacja inwestycji nie wiąże się ze zniszczeniem cennych elementów przyrody. Po zakończeniu działalności farmy fotowoltaicznej teren ten będzie można przywrócić do poprzedniego sposobu zagospodarowania i utrzymywać tu koszoną łąkę lub pozostawić teren do naturalnej sukcesji.

Aby dowiedzieć się więcej o Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia i analizie akustycznej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

zdjęcie paneli słonecznych na farmie PV zrobione dronem