Nasze usługi

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Nazywana również opinią, znajduje najczęściej zastosowanie przy termomodernizacji i remontach budynków oraz podczas wycinki drzew i krzewów.

Inwentaryzacja przyrodnicza

Kompleksowa usługa obejmująca badania pod kątem występowania głównych grup zwierząt i roślin na danym terenie. Zwykle dla większych inwestycji.

Ocena oddziaływania na środowisko

Dokumentacja wymagana w przypadku realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Wymagana w przypadku inwestycji mogących potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko.

Inwentaryzacja zieleni

Opis i charakterystyka drzew i krzewów na danym obszarze. Niezbędna w przypadku planowanej wycinki lub przebudowy drzewostanu.

Nadzór przyrodniczy

Wymagany podczas realizacji wielu inwestycji. Od tych mniejszych, jak termomodernizacja budynku, przez wycinkę drzew, po budowę dróg.

Monitoring przyrodniczy

Realizowany zwykle na etapie funkcjonowania inwestycji, tuż po jej oddaniu. Wykonywany również dla terenów chronionych, jak parki czy obszary Natura 2000.

Waloryzacja przyrodnicza

Jest to szacowanie wartości przyrodniczej danego terenu, na podstawie parametrów określonych elementów środowiska.

Kompensacja przyrodnicza

Jest to równoważenie negatywnych skutków inwestycji. Obejmuje szeroki zakres działań – od instalacji budek lęgowych, po przenoszenie lub odtwarzanie siedlisk.