Nasze usługi

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna ikona

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Nazywana również opinią, znajduje najczęściej zastosowanie przy termomodernizacji i remontach budynków oraz podczas wycinki drzew i krzewów.

Inwentaryzacja przyrodnicza ikona

Inwentaryzacja przyrodnicza

Kompleksowa usługa obejmująca badania pod kątem występowania głównych grup zwierząt i roślin na danym terenie. Zwykle dla większych inwestycji.

Ocena oddziaływania na środowisko ikona

Ocena oddziaływania na środowisko

Dokumentacja wymagana w przypadku realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia ikona

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Wymagana w przypadku inwestycji mogących potencjalnie znaczącą oddziaływać na środowisko.

Inwentaryzacja zieleni ikona

Inwentaryzacja zieleni

Opis i charakterystyka drzew i krzewów na danym obszarze. Niezbędna w przypadku planowanej wycinki lub przebudowy drzewostanu.

Nadzór przyrodniczy ikona

Nadzór przyrodniczy

Wymagany podczas realizacji wielu inwestycji. Od tych mniejszych, jak termomodernizacja budynku, przez wycinkę drzew, po budowę dróg.

Monitoring przyrodniczy ikona

Monitoring przyrodniczy

Realizowany zwykle na etapie funkcjonowania inwestycji, tuż po jej oddaniu. Wykonywany również dla terenów chronionych, jak parki czy obszary Natura 2000.

Waloryzacja przyrodnicza ikona

Waloryzacja przyrodnicza

Jest to szacowanie wartości przyrodniczej danego terenu, na podstawie parametrów określonych elementów środowiska.

Kompensacja przyrodnicza ikona

Kompensacja przyrodnicza

Jest to równoważenie negatywnych skutków inwestycji. Obejmuje szeroki zakres działań – od instalacji budek lęgowych, po przenoszenie lub odtwarzanie siedlisk.

Ocena śladu ekologicznego

Jest to określenie śladu ekologicznego jaki generuje firma lub organizacja i sposobów jego minimalizacji.

Opracowanie ekofizjograficzne

Głównym celem opracowania ekofizjogragicznego jest scharakteryzowanie poszczególnych elementów przyrody ożywionej i nieożywionej

Analiza emisji do powietrza

Jest to symulacja modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza, wykonywana dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Analiza akustyczna inwestycji

Jest to załącznik mogący stanowić element raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko czy analizy porealizacyjnej. Dotyczy obliczania hałasu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zmiana decyzji środowiskowej ikona

Zmiana decyzji środowiskowej

Kompleksowa pomoc dla inwestycji potrzebujących zmiany decyzji środowiskowej.