Ocena oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej

Farma fotowoltaiczna – raport środowiskowy lub karta informacyjna przedsięwzięcia

Wykonaliśmy kolejną dokumentację środowiskową dla elektrowni fotowoltaicznej. Tym razem ocena oddziaływania na środowisko (raport OOŚ) dotyczyła farmy fotowoltaicznej  w województwie dolnośląskim. Ze względu na planowaną moc i powierzchnię inwestycji, skierowano ją na ścieżkę wymagającą przygotowania raportu. W przypadku mniejszych inwestycji tego typu często wystarcza przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP).

KIP a raport środowiskowy – różnice

Raport oddziaływania na środowisko jest dokumentem znacznie obszerniejszym, bardziej szczegółowym i zawierającym więcej informacji niż KIP. W przypadku Karty inwentaryzacja przyrodnicza ma charakter rozpoznania przyrodniczego. Natomiast w przypadku Raportu OOŚ wymagana jest już inwentaryzacja przyrodnicza wykorzystująca naukowe metody badawcze. Innym elementem nie występującym w KIP jest np. modelowanie hałasu. Osobno i szczegółowo potraktowana jest analiza wpływu inwestycji na obszary chronione w miejscu planowanych prac jak i na terenach sąsiednich. W tych analizach pod uwagę bierze się również inne (istniejące i planowane) inwestycje tego typu. Jest to analiza tzw. oddziaływania skumulowanego.

Farma fotowoltaiczna – działania minimalizujące oddziaływania

Sama inwestycja zlokalizowana jest na gruntach rolnych o niskiej klasie jakości gleby i na obszarach o niskich walorach przyrodniczych i niewielkiej bioróżnorodności. Niemniej w trakcie prac stwierdziliśmy dość cenne przyrodniczo obszary w pobliżu planowanej farmy fotowoltaicznej. Dzięki zaproponowanym działaniom w ramach kompensacji przyrodniczej jak i nieemisyjnym charakterze inwestycji, udało się ograniczyć negatywne oddziaływanie farmy na lokalne środowisko. Co więcej, działanie farmy przyczyni się do produkcji zielonej energii i poprawy bilansu energetycznego w regionie.

zdjęcie budowy farmy fotowoltaicznej