Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena śladu ekologicznego

Dokumentacja składała się z kilku paneli tematycznych. Pierwszym etapem była inwentaryzacja przyrodnicza Zakładu oraz terenów w jego otoczeniu. Dokonano spisu wszystkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Szczególną uwagę zwrócono na gatunki cenne, objęte ochroną oraz gatunki obce i inwazyjne. Wszystkie obserwacje były następnie kartowane czyli nanoszone na mapę z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej (GIS). Na tej podstawie możliwe było dokonanie oceny wartości przyrodniczej, tj. waloryzacja przyrodnicza terenu badań.

Działania na rzecz zwiększenia bioróżnorodności

Dysponując wykazem oraz danymi na temat rozmieszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych sporządziliśmy kierunkowy plan zarządzania bioróżnorodnością. Plan taki obejmuje precyzyjne zalecenia dotyczące zarządzania zasobami przyrodniczymi w granicach terenu objętego opracowaniem. Dotyczy on działań zalecanych do wdrożenia ze wskazaniem lokalizacji oraz terminów realizacji. Odnosi się zarówno do siedlisk przyrodniczych jak i poszczególnych gatunków roślin i zwierząt. Zadaniem takiego planu jest poprawa stanu bioróżnorodności występującej na danym terenie.

Przykładowe działania na rzecz bioróżnorodności

Rodzaj oraz zakres zaleceń jest dobierany indywidulanie i ściśle zależy od specyfiki i charakterystyki przyrodniczej danego terenu. Jednym z bardziej efektywnych i korzystnych działań jest renaturalizacja siedlisk. Osiągana jest poprzez odpowiednią pielęgnację muraw oraz nasadzenia z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin oraz zwalczanie gatunków inwazyjnych. Kolejnym kluczowym działaniem jest tworzenie siedlisk, nisz gniazdowych oraz schronień dla zwierząt. Zakres rozwiązań możliwych do zastosowania jest bardzo szeroki. Od budek dla ptaków i nietoperzy, przez hotele dla owadów, po pryzmy martwego drewna będące domem wielu bezkręgowców oraz mniejszych gatunków kręgowców.

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.