Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.

Inwentaryzacja przyrodnicza oraz ocena śladu ekologicznego

Dokumentacja składała się z kilku paneli tematycznych. Pierwszym etapem była inwentaryzacja przyrodnicza Zakładu oraz terenów w jego otoczeniu. W związku z tym dokonano spisu wszystkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Szczególną uwagę zwrócono na gatunki cenne, objęte ochroną oraz gatunki obce i inwazyjne. Następnie wszystkie obserwacje były kartowane, czyli nanoszone na mapę z wykorzystaniem systemu informacji przestrzennej (GIS). Dzięki temu możliwe było dokonanie oceny wartości przyrodniczej, tj. waloryzacji przyrodniczej terenu badań.

Działania na rzecz zwiększenia bioróżnorodności

Dysponując wykazem oraz danymi na temat rozmieszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych sporządziliśmy kierunkowy plan zarządzania bioróżnorodnością. Krótko mówiąc, plan taki obejmuje precyzyjne zalecenia dotyczące zarządzania zasobami przyrodniczymi w granicach terenu objętego opracowaniem. Dotyczy on działań zalecanych do wdrożenia ze wskazaniem lokalizacji oraz terminów realizacji. Odnosi się zarówno do siedlisk przyrodniczych jak i poszczególnych gatunków roślin i zwierząt. Zadaniem takiego planu jest poprawa stanu bioróżnorodności występującej na danym terenie.

Przykładowe działania na rzecz bioróżnorodności

Rodzaj oraz zakres zaleceń opracowany w ramach oceny oddziaływania na środowisko jest dobierany indywidualnie i ściśle zależy od specyfiki i charakterystyki przyrodniczej danego terenu. Jednym z bardziej efektywnych i korzystnych działań jest renaturalizacja siedlisk. Osiągana jest poprzez odpowiednią pielęgnację muraw oraz nasadzenia z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin oraz poprzez zwalczanie gatunków inwazyjnych. Kolejnym kluczowym działaniem jest tworzenie siedlisk, nisz gniazdowych oraz schronień dla zwierząt. Mówiąc w skrócie, zakres rozwiązań możliwych do zastosowania jest bardzo szeroki. Od budek dla ptaków i nietoperzy, przez hotele dla owadów, po pryzmy martwego drewna będące domem wielu bezkręgowców oraz mniejszych gatunków kręgowców.

Przykładowe realizacje

zdjęcie rozlewiska rzeki Omulwi inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie dwóch województw - mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.