Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej linii elektroenergetycznej Byczyna-Podborze

Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wzdłuż planowanej inwestycji było wykazanie wartości przyrodniczych poszczególnych wariantów jej przebiegu. Dzięki temu możliwe było wskazanie optymalnego przebiegu linii, tj. wyboru wariantu w mniejszym stopniu ingerującym w środowisko. Oprócz inwentaryzacji, tego typu inwestycje mogą również wymagać wykonania decyzji środowiskowej.

Dwa warianty o częściowo wspólnym przebiegu

Planowana linia najwyższego napięcia Byczyna-Podborze w I wariancie ma długość 61,5 km i wykorzystuje korytarz istniejącej linii najwyższego napięcia 220 kV. Przebieg wariantu II jest na odcinku 43 kilometrów wspólny z wariantem I, zaś na 6 odcinkach przebiega on inną trasą niż wariant I.

Inwentaryzacja przyrodnicza a metodyka

Prace terenowe prowadzono w sezonie wegetacyjnym od marca do połowy sierpnia 2012 roku. Badania prowadzono zgodnie z założeniami metodycznymi inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków flory i fauny, z uwzględnieniem I i II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej oraz Ptasiej. Analiza obejmowała pas o szerokości 150 m po obu stronach rozpatrywanych wariantów przebiegu planowanej linii napowietrznej.

Na obszarze Natura 2000 bufor badań został poszerzony

W granicach obszaru OSOP Natura 2000 Stawy w Brzeszczach zasięg opracowania rozszerzono do szerokości 250 m na stronę wskazanego wariantu przebiegu linii. Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza objęła wszystkie elementy przyrodnicze na trasie inwestycji.

Puszcza i tereny podmokłe obszarami o największej bioróżnorodności

Na podstawie badań stwierdzono, iż najcenniejszymi obszarami pod względem przyrodniczym są obszary Stawów w Brzeszczach i Dolina Wisły oraz Puszcza Pszczyńska. Charakteryzują się one największą bioróżnorodnością i obecnością cennych gatunków flory i fauny.

Planujesz inwestycję i szukasz firmy, która wykona dla ciebie ocenę oddziaływania na środowisko? Zapraszamy do kontaktu!

zdjęcie linii elektroenergetycznej pośród łąk i zadrzewień inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.