Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej linii elektroenergetycznej Byczyna-Podborze

Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej wzdłuż planowanej inwestycji było wykazanie wartości przyrodniczych poszczególnych wariantów jej przebiegu. Dzięki temu możliwe było wskazanie optymalnego przebiegu linii, tj. wyboru wariantu w mniejszym stopniu ingerującym w środowisko.

Dwa warianty o częściowo wspólnym przebiegu

Planowana linia najwyższego napięcia Byczyna-Podborze w I wariancie ma długość 61,5 km i wykorzystuje korytarz istniejącej linii najwyższego napięcia 220 kV. Przebieg wariantu II jest na odcinku 43 kilometrów wspólny z wariantem I, zaś na 6 odcinkach przebiega on inną trasą niż wariant I.

Inwentaryzacja przyrodnicza a metodyka

Prace terenowe prowadzono w sezonie wegetacyjnym od marca do połowy sierpnia 2012 roku. Badania prowadzono zgodnie z założeniami metodycznymi inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i cennych gatunków flory i fauny, z uwzględnieniem I i II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej oraz Ptasiej. Analiza obejmowała pas o szerokości 150 m po obu stronach rozpatrywanych wariantów przebiegu planowanej linii napowietrznej.

Na obszarze Natura 2000 bufor badań został poszerzony

W granicach obszaru OSOP Natura 2000 Stawy w Brzeszczach zasięg opracowania rozszerzono do szerokości 250 m na stronę wskazanego wariantu przebiegu linii. Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza objęła wszystkie elementy przyrodnicze na trasie inwestycji.

Puszcza i tereny podmokłe – obszarami o największej bioróżnorodności

Na podstawie badań stwierdzono, iż najcenniejszymi obszarami pod względem przyrodniczym są obszary Stawów w Brzeszczach i Dolina Wisły oraz Puszcza Pszczyńska. Charakteryzują się one największą bioróżnorodnością i obecnością cennych gatunków flory i fauny.

zdjęcie linii elektroenergetycznej pośród łąk i zadrzewień inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie droga pośród pól wzdłuż drogi rosną drzewa inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Susz - Różnowo – Bronowo.

Pragniemy poinformować, że wygraliśmy przetarg realizowany jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
słup i linia elektroenergetyczna na terenach rolnych inwentaryzacja przyrodnicza

Rozpoczęliśmy inwentaryzację przyrodniczą na Pomorzu

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą. Tym razem inwentaryzujemy obszar wzdłuż linii wysokiego napięcia.
zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.