Inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

Od ponad trzydziestu lat stacje elektroenergetyczne Ostrołęka i Olsztyn łączy, między innymi, linia 220 kV. Z uwagi na stan obecnej infrastruktury oraz wzrost poboru energii elektrycznej Inwestor podjął decyzję o zastąpieniu tej linii nową linią 400 kV. Niezbędnym elementem dokumentacji projektowej będzie inwentaryzacja przyrodnicza, jako załącznik do raportu oddziaływania na środowisko.

Ponad 100 kilometrów długości i dwa województwa

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie dwóch województw – mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Większa część inwestycji przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie. Początek linii wysokiego napięcia znajduje się w Ostrołęce, a koniec we wsi Mątki na płn. – zach. od Olsztyna.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla kilku wariantów inwestycji

Dla potrzeb oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przygotowano kilka wariantów trasy linii 400 kV. Jeden z wariantów zakłada wybudowanie nowej linii 400 kV po trasie istniejącej linii 220 kV. Pozostałe warianty analizują lokalizację linii 400 kV częściowo po nowej trasie. Obszary chronione, jeziora i lasy w okolicach Szczytna utrudniły znalezienie oddzielnych, na całej trasie wariantowych przebiegów linii.

Nie wykazano negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki

W świetle wykonanych badań należy uznać, że istniejąca linia 220 kV nie stwarza bariery dla ptaków i nie narusza integralności obszaru chronionego. Jest stałym i znanym ptakom elementem krajobrazu od kilkudziesięciu lat. Można założyć, że oddziaływanie nowej linii 400 kV nie będzie większe.

zdjęcie rozlewiska rzeki Omulwi inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie droga pośród pól wzdłuż drogi rosną drzewa inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Susz - Różnowo – Bronowo.

Pragniemy poinformować, że wygraliśmy przetarg realizowany jest na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
słup i linia elektroenergetyczna na terenach rolnych inwentaryzacja przyrodnicza

Rozpoczęliśmy inwentaryzację przyrodniczą na Pomorzu

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą. Tym razem inwentaryzujemy obszar wzdłuż linii wysokiego napięcia.
zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.