Inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

Od ponad trzydziestu lat stacje elektroenergetyczne Ostrołęka i Olsztyn łączy, między innymi, linia 220 kV. Z uwagi na stan obecnej infrastruktury oraz wzrost poboru energii elektrycznej, Inwestor podjął decyzję o zastąpieniu tej linii nową linią 400 kV. Niezbędnym elementem dokumentacji projektowej będzie inwentaryzacja przyrodnicza, jako załącznik do raportu decyzji środowiskowej.

Ponad 100 kilometrów długości i dwa województwa

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie dwóch województw – mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Większa część inwestycji przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie. Początek linii wysokiego napięcia znajduje się w Ostrołęce, a koniec we wsi Mątki na płn. – zach. od Olsztyna.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla kilku wariantów inwestycji

Dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko przygotowano kilka wariantów trasy linii 400 kV. Jeden z wariantów zakłada wybudowanie nowej linii 400 kV po trasie istniejącej linii 220 kV. Pozostałe warianty analizują lokalizację linii 400 kV częściowo po nowej trasie. Obszary chronione, jeziora i lasy w okolicach Szczytna utrudniły znalezienie oddzielnych, na całej trasie wariantowych przebiegów linii.

Nie wykazano negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ptaki

W świetle wykonanych badań należy uznać, że istniejąca linia 220 kV nie stwarza bariery dla ptaków i nie narusza integralności obszaru chronionego. Jest stałym i znanym ptakom elementem krajobrazu od kilkudziesięciu lat. Można założyć, że oddziaływanie nowej linii 400 kV nie będzie większe.

Potrzebujesz przygotowania profesjonalnej oceny oddziaływania na środowisko swojej inwestycji? Skontaktuj się z nami!

zdjęcie rozlewiska rzeki Omulwi inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.