Czym jest waloryzacja przyrodnicza?

Celem waloryzacji przyrodniczej jest określenie wartości przyrodniczej danego obszaru wraz ze wskazaniem cennych elementów przyrodniczych oraz podaniem właściwości, które zadecydowały o przyznaniu takiej oceny. Waloryzacja przyrodnicza opiera się na wynikach inwentaryzacji przyrodniczej elementów przyrodniczych lub monitoringu przyrodniczego, takich elementów jak gatunki fauny i flory oraz zbiorowiska roślinne.

Inwentaryzacja przyrodnicza pierwszym etapem

Pierwszym, wyjściowym etapem umożliwiającym dokonanie waloryzacji przyrodniczej jest rzetelnie wykonana inwentaryzacja przyrodnicza. Kryteria waloryzacji odwołują się do całego szeregu parametrów i zjawisk przyrodniczych. Są to np. liczebność i zagęszczenie populacji, występowanie i liczebność gatunków, bogactwo gatunkowe ekosystemów i stopień ich naturalności.

Ocena walorów w obrębie wydzielonego obszaru

Waloryzację przyrodniczą przeprowadza się przy użyciu określonych, wzajemnie się uzupełniających kryteriów oceny wartości przyrodniczej. Z ich pomocą dokonuje się oceny walorów wydzielonych w obrębie badanego terenu. Mogą to być całe ekosystemy lub ich fragmenty, jak na przykład jezioro, łąka, zadrzewienia czy arbitralnie wydzielony odcinek rzeki.

Kryteria waloryzacji można podzielić na trzy główne grupy

  • Elementy przyrodnicze „specjalnej troski”

Są to gatunki, siedliska lub okazy będące obiektem zainteresowania ze względu na ich niewielką liczebność, tempo zanikania lub istotną rolę jaką spełniają w ekosystemach. Będą to tzw. gatunki i siedliska „naturowe”, tj. wymienione w załącznikach dwóch dyrektyw unijnych – Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej. Ponadto gatunki prawnie chronione w Polsce, gatunki i siedliska z czerwonych list oraz gatunki zwornikowe i parasolowe.

  • Mierniki stanu ekosystemów i krajobrazu

Mają za zadanie określenie stopnia naturalności ekosystemów oraz wskazać czy funkcjonują one właściwie. Waloryzacja przyrodnicza opiera się na analizie występowania tzw. gatunków wskaźnikowych, roślin (skala mikro) i zwierząt (skala makro). Do oceny układów ekologicznych w skali makro jako wskaźnik wykorzystywany jest udział rzadkich zbiorowisk roślinnych.

  • Elementy sieci ekologicznych

Podczas waloryzacji danego układu ekologicznego należy zwrócić uwagę czy może on stanowić element sieci ekologicznych powiązań. Obszar taki pełniąc funkcję korytarza ekologicznego odgrywa istotną rolę w procesie wymiany genów. W rezultacie przyczynia się do utrzymania zróżnicowania genetycznego lokalnych populacji, zwiększając ich żywotność.

Ocena końcowa

Na podstawie ocen cząstkowych waloryzowanych obiektów w oparciu o powyższe kryteria, uzyskuje się kompleksową ocenę wartości przyrodniczej (walorów przyrodniczych) danego terenu. Wykorzystuje się w tym celu system punktacji przydzielanej na podstawie stopnia nasycenia terenu walorami ocenianymi w ramach danego kryterium.

zdjęcie kwiatów na łące waloryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.
słup i linia elektroenergetyczna na terenach rolnych inwentaryzacja przyrodnicza

Rozpoczęliśmy inwentaryzację przyrodniczą na Pomorzu

W marcu bieżącego roku rozpoczęliśmy kolejną inwentaryzację przyrodniczą. Tym razem inwentaryzujemy obszar wzdłuż linii wysokiego napięcia.