Ocena bioróżnorodności i identyfikacja terenów o wysokiej wartości ekologicznej

Sporządziliśmy dwa raporty na zlecenie Veolia Energia Łódź S.A. Celem pierwszego opracowania była ocena stanu bioróżnorodności w ramach waloryzacji przyrodniczej. Dodatkowo obejmowało przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności na terenie elektrociepłowni. Drugie zadanie polegało na identyfikacji w promieniu 2 km od drugiej elektrociepłowni terenów o wysokiej wartości ekologicznej wraz z oceną potencjalnych ryzyk dla tych terenów.

Opis miejsc

Na terenie pierwszej elektrowni występują dwa główne zespoły przyrodnicze, tj. trawniki oraz niewielkie skupiska i szpalery drzew i krzewów (żywopłoty). Obszary wchodzące w 2 km bufor drugiego zakładu to głównie zabudowa miejska i tereny przemysłowe. Tereny zielone stanowią około 10% buforu, w tym obszar uznany za cenny.

Ocena bioróżnorodności – metodyka

Ocenę bioróżnorodności sporządzono w oparciu o metodykę inwentaryzacji przyrodniczej. Badania zorientowane były na wykrycie cennych elementów przyrodniczych w granicach wyznaczonego buforu. W związku z tym objęły gatunki roślin i grzybów, siedliska przyrodnicze oraz cenne i chronione gatunki zwierząt – bezkręgowce, herpetofaunę, ptaki i ssaki. Drugie opracowanie sporządzono na podstawie przeglądu danych literaturowych oraz własnych obserwacji terenowych. Celem tego działania była identyfikacja obszarów o wyróżniających się walorach ekologicznych. Komponentami przyrodniczymi, które wykorzystano przy waloryzacji ekologicznej były przede wszystkim ptaki oraz siedliska przyrodnicze.

Wyniki badań

Na terenie elektrociepłowni nie stwierdzono obecności siedlisk ani gatunków roślin objętych ochroną, wykazano jedynie szereg pospolitych gatunków roślin. Teren objęty inwentaryzacją wykazuje bardzo wysoki współczynnik antropogeniczności i nie przejawia w żadnym stopniu cech siedlisk naturalnych. Występuje tu roślinność synantropijna, ruderalna i antropogeniczna.

Drugi teren objęty badaniami odznacza się dużą zmiennością warunków środowiskowych oraz walorów przyrodniczych. Z terenów zielonych występują tu głównie siedliska synantropijne, takie jak parki, tereny rolne, nieużytki, skupiska krzewów, ale również niewielkie lasy i zadrzewienia. Stwierdzono jeden obszar o wyróżniających się walorach ekologicznych. Obserwacje terenowe, wsparte danymi literaturowymi, potwierdzają występowanie na tym terenie kilkudziesięciu gatunków ptaków.

Wnioski

Teren pierwszej elektrowni wyróżnia się niskim stopniem bioróżnorodności. Zidentyfikowane siedliska są ubogie gatunkowo i poddane silnej antropopresji. Różnorodność faunistyczna jest również bardzo niska. Wskazano działania mające na celu zwiększenie bioróżnorodności na terenie elektrociepłowni. Wśród nich znalazło się: tworzenie nasadzeń z wykorzystaniem rodzimych gatunków drzew, krzewów oraz roślin zielnych (łąki kwietne); instalacja hoteli dla owadów; instalacja budek lęgowych dla jerzyków i wróblaków; zwalczanie gatunków inwazyjnych.

Co się tyczy drugiego badanego terenu, obecność relatywnie bogatego zespołu ptaków lęgowych świadczy o stabilnej kondycji ekologicznej obszaru. Nie stwierdzono również zauważalnych zaburzeń szaty roślinnej związanych z potencjalnym oddziaływaniem zakładu na roślinność. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych ryzyk dla walorów ekologicznych terenu. Ewentualne zagrożenie dla okolicznych ekosystemów może pojawić się w przypadku wystąpienia poważnej awarii instalacji elektrociepłowni. W świetle obowiązujących norm ochrony środowiska oraz wdrożonych standardów funkcjonowania zakładu, prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji ocenia się jako znikome.

Podsumowanie

W dobie dynamicznych zmian w kontekście prawa w zakresie ochrony przyrody zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji na ten temat. Jednym z takich miejsc jest kompendium wiedzy, które znajdziesz tutaj: Decyzja środowiskowa

mapa z wyróżnionymi kilkoma kolorami siedliskami