Karta informacyjna przedsięwzięcia dla ośrodka wypoczynkowego

Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz inwentaryzacja przyrodnicza

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Władysławowo. Jednym z istotnych załączników opracowania była również półroczna inwentaryzacja przyrodnicza.

Przebudowa obiektów budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa istniejących budynków wczasowych z dopuszczeniem ich rozbiórki i ponownej budowy jednej bryły budynku bez zwiększania łącznej, istniejącej powierzchni zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. ciągami komunikacji pieszej i kołowej, parkingami, utwardzonymi dojazdami i wjazdami, zielenią urządzoną, placami sportowymi i zabaw, terenami rekreacyjno – wypoczynkowymi dla mieszkańców gminy i gości obiektu.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – wyniki i wnioski

Analiza oddziaływania na środowisko projektowanego obiektu nie wykazała żadnych znaczących uciążliwości. Faktycznie sprawdzane było: emisja gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, emisja hałasu, emisja ścieków do środowiska oraz pobór wód. Dodatkowo, sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała negatywnego oddziaływania inwestycji na faunę i florę występującą w obrębie inwestycji.

Ośrodek wypoczynkowy.

zdjęcie drzewa budynek ośrodek wypoczynkowy karta informacyjna przedsięwzięcia

Przykładowe realizacje

zdjęcie lasku brzozowego pośród pól

Karta informacyjna przedsięwzięcia - zmiana lasu na użytek rolny

Sporządziliśmy kolejną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia) dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny. Przedsięwzięcie będzie polegało na wycinaniu samosiejek i zakrzaczeń oraz drzew na części działki. Zabieg ma na celu uporządkowanie terenu oraz uzyskanie ternu pod budowę budynku.
zdjęcie samochody na parkingu przy hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Bydgoszcz – hala magazynowa

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem inwestycja dotyczyła hali magazynowo-produkcyjnej i planowanej rozbudowy o budynek biurowo-socjalny.