Karta informacyjna przedsięwzięcia – zmiana lasu na użytek rolny

Karta informacyjna przedsięwzięcia – kwalifikacja

Sporządziliśmy kolejną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia) dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 88, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowana inwestycja może być uznana za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Pozyskanie terenu pod budowę budynku

Przedsięwzięcie będzie polegało na wycinaniu samosiejek i zakrzaczeń oraz drzew na części działki. Zabieg ma na celu uporządkowanie terenu oraz uzyskanie terenu pod budowę budynku, ponieważ drzewa znajdują się przy siedlisku. Teren porośnięty jest w większości roślinnością liściastą. Z uwagi na niewielkie walory przyrodnicze obszaru inwentaryzacja przyrodnicza nie była konieczna.

Warianty przedsięwzięcia

Wariant 0 – polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Teren leśny pozostanie przy siedlisku. Wariant inwestorski – uporządkowanie terenu oraz uzyskanie terenu pod budowę budynku, ponieważ drzewa znajdują się przy siedlisku. Teren porośnięty jest w większości roślinnością liściastą. Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją.

Potencjalne oddziaływania i zalecenia minimalizujące

Oddziaływanie to jest odwracalne, teren zostanie uporządkowany, o rzeźbie terenu zbliżonej do naturalnej. Używanie ciągnika rolniczego zostanie ograniczone do minimum, zastosowany będzie sprzęt sprawny i nowoczesny.

zdjęcie zadrzewienia śródpolnego

Przykładowe realizacje

ortofotomapa hala magazynowa wraz z otoczeniem

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Planowany budynek wybudowany zostanie tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych, zostanie oparty na słupach oraz podciągach.
zdjęcie lasku brzozowego pośród pól

Karta informacyjna przedsięwzięcia - zmiana lasu na użytek rolny

Sporządziliśmy kolejną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia) dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny. Przedsięwzięcie będzie polegało na wycinaniu samosiejek i zakrzaczeń oraz drzew na części działki. Zabieg ma na celu uporządkowanie terenu oraz uzyskanie ternu pod budowę budynku.
zdjęcie samochody na parkingu przy hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Bydgoszcz – hala magazynowa

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem inwestycja dotyczyła hali magazynowo-produkcyjnej i planowanej rozbudowy o budynek biurowo-socjalny.