Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowo-produkcyjnej

Jest to już nasza kolejna karta informacyjna rozbudowy zespołu hal magazynowo-produkcyjnych. Projekt dotyczył rozbudowy zespołu hal wraz z parkingiem przylegającym do istniejących magazynów. Rozbudowa hal wykonana zostanie w Toruniu. Teren inwestycji nie leży na terenie obszarów będącymi formami ochrony przyrody.

Wpływ inwestycji na okoliczną przyrodę

Prace inwestycyjne sąsiadują bezpośrednio z drogą publiczną oraz obszarem przemysłowo-usługowym. Pobliska zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 60 metrów od prac budowlanych. Roślinność i krzewy nie zostaną wycięte ani zniszczone. Planowana inwestycja może zostać uznana za przedsięwzięcie mogące znacząco wpływać na środowisko na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839). Inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała obecności chronionych gatunków roślin, zwierząt ani siedlisk.

Krótkie przedstawienie inwestycji

Planowany budynek wybudowany zostanie tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych zostanie oparty na słupach oraz podciągach. Umiejscowiony zostanie bezpośrednio na stopach i ławach fundamentalnych. Konstrukcja będzie dwukondygnacyjna bez piwnic.

Skutki budowy na glebę i wody podziemne

Informacje dotyczące oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska znajdują się w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Nowe budynki, infrastruktura oraz ogólne zajęcie powierzchni dotyczą oddziaływania inwestycji głównie na gleby. Zbiorniki wody są oddalone od budynków – nie powinny zatem zostać zanieczyszczone, ich stan nie pogorszy się. Nie powinno być wątpliwości iż infiltracja wód i zasilania zbiornika wód podziemnych zostaną w nienaruszonym stanie: bezpieczne.

Wpływ na JCWP i JCWPd

Ze względu na lokalizację prac inwestycyjnych oraz ograniczenie ich czasowo i obszarowo, realizacja projektu nie pogorszy potencjału ekologicznego części wód powierzchniowych o kodzie RW200017292984. Nie wpłynie również negatywnie na stan wód podziemnych o kodzie PLGW200044. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i charakter planowanej inwestycji należy się spodziewać, że nie doprowadzi ona do pogorszenia potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200017292984, ani też pogorszenia stanu ekologicznego jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200044.

Wpływ prac budowlanych na powietrze

Prace budowlane mogą mieć wpływ na wzrost zapylenia powietrza. Nie są to jednak zmiany długotrwałe i nie wpłyną na jakość powietrza w dłuższym okresie czasu. Głównym źródłem emisji pyłu i gazów będzie ruch samochodowy na placu budowlanym. W miarę możliwości zostanie on ograniczony do minimum. Część floty będzie samochodami elektrycznymi.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) – hala magazynowa, podsumowanie

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko w znaczącym stopniu. Negatywne oddziaływanie ograniczone zostanie do terenów prac i ustanie od razu po ich zakończeniu.

mapa ewidencyjna hali magazynowo-produkcyjnej granice i numery działek