Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowo-produkcyjnej

Jest to już nasza kolejna karta informacyjna przedsięwzięcia rozbudowy zespołu hal magazynowo-produkcyjnych. Mianowicie, projekt dotyczył rozbudowy zespołu hal wraz z parkingiem przylegającym do istniejących magazynów. Rozbudowa hal odbędzie się w Toruniu. Teren inwestycji nie leży na terenie obszarów będącymi formami ochrony przyrody.

Wpływ inwestycji na okoliczną przyrodę

Prace inwestycyjne sąsiadują bezpośrednio z drogą publiczną oraz obszarem przemysłowo-usługowym. Ponadto pobliska zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 60 metrów od prac budowlanych. Roślinność i krzewy nie zostaną wycięte ani zniszczone. Co więcej, planowana inwestycja może się kwalifikować jako przedsięwzięcie mogące znacząco wpływać na środowisko na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839). Aczkolwiek inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała obecności chronionych gatunków roślin, zwierząt ani siedlisk.

Krótkie przedstawienie inwestycji

Planowany budynek wybuduje się tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych zostanie oparty na słupach oraz podciągach. Dodatkowo umiejscowiony zostanie bezpośrednio na stopach i ławach fundamentalnych. Poza tym, konstrukcja będzie dwukondygnacyjna bez piwnic.

Skutki budowy na glebę i wody podziemne

Informacje dotyczące oceny oddziaływania na środowisko inwestycji znajdują się w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Nowe budynki, infrastruktura oraz ogólne zajęcie powierzchni dotyczą oddziaływania inwestycji głównie na gleby. Zbiorniki wody są oddalone od budynków – nie powinny zatem zostać zanieczyszczone, ich stan nie pogorszy się. Także nie powinno być wątpliwości iż infiltracja wód i zasilania zbiornika wód podziemnych pozostaną w nienaruszonym stanie: bezpieczne.

Wpływ na JCWP i JCWPd

Ze względu na lokalizację prac inwestycyjnych oraz ograniczenie ich czasowo i obszarowo, realizacja projektu nie pogorszy potencjału ekologicznego części wód powierzchniowych o kodzie RW200017292984. Nie wpłynie również negatywnie na stan wód podziemnych o kodzie PLGW200044. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i charakter planowanej inwestycji należy się spodziewać, że nie doprowadzi ona do pogorszenia potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200017292984, ani też pogorszenia stanu ekologicznego jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200044.

Wpływ prac budowlanych na powietrze

Analiza emisji wykazała, że prace budowlane mogą mieć wpływ na wzrost zapylenia powietrza. Jednak nie są to zmiany długotrwałe i nie wpłyną na jakość powietrza w dłuższym okresie czasu. Głównym źródłem emisji pyłu i gazów będzie ruch samochodowy na placu budowlanym. W miarę możliwości ograniczy się go do minimum. Na dodatek część floty będzie samochodami elektrycznymi.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) – hala magazynowa, podsumowanie

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko w znaczącym stopniu. Negatywne oddziaływanie ograniczone zostanie do terenów prac i ustanie od razu po ich zakończeniu.

Więcej na temat tego kto jest zobligowany do wyrobienia odpowiedniej dokumentacji, dowiesz się tutaj: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

mapa ewidencyjna hali magazynowo-produkcyjnej granice i numery działek