Karta informacyjna przedsięwzięcia – zmiana lasu na użytek rolny

Karta informacyjna przedsięwzięcia – kwalifikacja

W ramach usługi decyzja środowiskowa sporządziliśmy kolejną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia) dotyczącą inwestycji polegającej na zmianie lasu na użytek rolny. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 88, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowaną inwestycję można uznać za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Pozyskanie terenu pod budowę budynku

Przedsięwzięcie polega na wycinaniu samosiejek i zakrzaczeń oraz drzew na części działki. Zabieg ma na celu uporządkowanie terenu oraz uzyskanie terenu pod budowę budynku, ponieważ drzewa znajdują się przy siedlisku. Teren porasta w większości roślinność liściasta. Ze względu na niewielkie walory przyrodnicze obszaru inwentaryzacja przyrodnicza nie była konieczna.

Warianty przedsięwzięcia

Wariant 0 – polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Pokrótce teren leśny pozostanie przy siedlisku. Wariant inwestorski – uporządkowanie terenu oraz uzyskanie terenu pod budowę budynku, ponieważ drzewa znajdują się przy siedlisku. Teren porośnięty jest w większości roślinnością liściastą. W konsekwencji usunięcie drzew kolidujących z inwestycją.

Potencjalne oddziaływania i zalecenia minimalizujące

Oddziaływanie to jest odwracalne, teren zostanie uporządkowany, o rzeźbie terenu zbliżonej do naturalnej. Ponadto używanie ciągnika rolniczego zostanie ograniczone do minimum, zastosowany będzie sprzęt sprawny i nowoczesny.

zdjęcie zadrzewienia śródpolnego

Przykładowe realizacje

zdjęcie lasku brzozowego pośród pól

Karta informacyjna przedsięwzięcia - zmiana lasu na użytek rolny

Sporządziliśmy kolejną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia) dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny. Przedsięwzięcie będzie polegało na wycinaniu samosiejek i zakrzaczeń oraz drzew na części działki. Zabieg ma na celu uporządkowanie terenu oraz uzyskanie ternu pod budowę budynku.
zdjęcie samochody na parkingu przy hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Bydgoszcz – hala magazynowa

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem inwestycja dotyczyła hali magazynowo-produkcyjnej i planowanej rozbudowy o budynek biurowo-socjalny.