Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Bydgoszcz  – hala magazynowa

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) – hala magazyno-produkcyjna

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zespołu hal magazynowo-produkcyjnych, to kolejna KIP wykonana w ostatnim czasie przez naszą firmę dla tego typu przedsięwzięcia. Projekt dotyczył rozbudowy zespołu hal o budynek biurowo-socjalny wraz z parkingiem, przylegające do istniejących magazynów. Inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy. Teren, na którym planuje się budowę nie jest położony na obszarach będących formami ochrony przyrody.

Inwestycja mogąca potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Teren inwestycji sąsiaduje z drogą publiczną, obszarem przemysłowym i usługowym. Najbliższa zabudowa mieszkalna – jednorodzinna – znajduje się w odległości około 40 m od działki inwestycyjnej. Inwestycja nie wymaga wycinania drzew ani krzewów. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54, lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, planowana inwestycja może być uznana za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

Krótka charakterystyka inwestycji

Planowany budynek zostanie wykonany metodą tradycyjną z zastosowaniem nowoczesnych materiałów wykończeniowych. Będzie to konstrukcja szkieletowa o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych, opartych na słupach oraz podciągach, z posadowieniem bezpośrednim na stopach i ławach fundamentowych. Projektowany budynek będzie dwukondygnacyjny. Budynek nie będzie podpiwniczany.

Potencjalne oddziaływania na glebę i wody powierzchniowe

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) powinna uwzględniać szereg informacji dotyczących oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska. Potencjalne oddziaływanie inwestycji na gleby i powierzchnię ziemi, jakie przewiduje się na etapie realizacji, dotyczy przede wszystkim bezpośredniego zajęcia powierzchni ziemi i gleby przez nowo powstałe budynki i towarzyszącą im infrastrukturę. Z uwagi na znaczną odległość od najbliższej wody powierzchniowej, nie przewiduje się zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Nie przewiduje się również, że budowa spowoduje istotne zmiany w kształtowaniu się odpływu powierzchniowego oraz infiltracji wód i zasilania zbiornika wód podziemnych.

Wpływ na JCWP i JCWPd

Ze względu na lokalizację, czasowy i ograniczony miejscowo zakres oddziaływania oraz skalę oddziaływania realizacja przedsięwzięcia nie doprowadzi do pogorszenia potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200017292984. Nie poskutkuje też pogorszeniem stanu ekologicznego jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200044. Mając na uwadze rodzaj, skalę i charakter planowanej inwestycji należy się spodziewać, iż nie doprowadzi ona do pogorszenia potencjału ekologicznego jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200017292984, ani też pogorszenia stanu ekologicznego jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200044.

Oddziaływania na powietrze atmosferyczne

Ze względu na charakter prac, możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego projektem, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia w dłuższym okresie czasu. Na etapie eksploatacji źródłem emisji pyłu i gazów będzie ruch samochodowy. Będzie on ograniczony do niezbędnego minimum. Część floty będzie samochodami elektrycznymi.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) – hala magazynowa, podsumowanie

Podsumowując, nie przewiduje się znaczącego wpływu inwestycji na środowisko. Wszelkie istotne oddziaływania ograniczone będą do działek przeznaczonych pod inwestycję oraz ustaną tuż po zakończeniu prac.

fotomapa hala magazynowa zabudowania

Przykładowe realizacje

ortofotomapa hala magazynowa wraz z otoczeniem

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Planowany budynek wybudowany zostanie tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych, zostanie oparty na słupach oraz podciągach.
zdjęcie lasku brzozowego pośród pól

Karta informacyjna przedsięwzięcia - zmiana lasu na użytek rolny

Sporządziliśmy kolejną dokumentację (karta informacyjna przedsięwzięcia) dotyczącą przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny. Przedsięwzięcie będzie polegało na wycinaniu samosiejek i zakrzaczeń oraz drzew na części działki. Zabieg ma na celu uporządkowanie terenu oraz uzyskanie ternu pod budowę budynku.
zdjęcie samochody na parkingu przy hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Bydgoszcz – hala magazynowa

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem inwestycja dotyczyła hali magazynowo-produkcyjnej i planowanej rozbudowy o budynek biurowo-socjalny.