Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów. Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona była w trybie całorocznym i trwała od jesieni zeszłego roku. Analiza i opracowanie obszernego materiału trwały kilka ostatnich tygodni.

Inwestycja

Zlecenia badań związane było z planowaną budową rurociągu przesyłowego wody z rzeki Wisły i z rzeki Brdy oraz budową rurociągu przesyłowego solanki z Kawernowego Podziemnego Magazynu (KPM) Damasławek do rzeki Wisły (Otorowo) wraz z obiektami towarzyszącymi na potrzeby KPM Damasławek o łącznej długości ponad 200 km.

Inwentaryzacja przyrodnicza – metodyka

Zgodnie z metodyką prac, pierwszym etapem były analiza dostępnej literatury oraz zapoznanie się z terenem badań (bufor). Korzystając z ortofotomap dokonaliśmy klasyfikacji poszczególnych odcinków terenu badań pod kątem ich potencjału przyrodniczego. Kolejnym etapem była weryfikacja przyjętych założeń na podstawie wizyt terenowych.

Specjaliści z zakresu zoologii i botaniki

Badania terenowe obejmowały inwentaryzację wszystkich głównych grup taksonomicznych fauny i flory. Tego rodzaju kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza wymaga udziału wielu specjalistów. Dlatego w skład naszego zespołu wchodzili eksperci z różnych dziedzin zoologii i botaniki. Byli to między innymi entomolog, herpetolog i ornitolog, chiropterolog i botanik, mykolog czy lichenolog.

Waloryzacja przyrodnicza

Trasa już na wstępnym etapie została zaplanowana tak aby omijać obszary potencjalnie cenne przyrodniczo. Ponadto waloryzacja przyrodnicza wykazała, że teren wzdłuż inwestycji, z nielicznymi wyjątkami, nie wyróżnia się cennymi walorami przyrodniczymi. Toteż pierwotnie założony przebieg inwestycji nie będzie wymagał wielu korekt.

Przykładowe realizacje

rzeka pilica i okolica przed inwentaryzacją przyrodnicząKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Natura2000 „Dolina Pilicy” c.d.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem będącym integralną częścią umowy na inwentaryzację przyrodniczą doliny Pilicy.
zdjęcie pola z turbinami wiatrowymi w tle ekspertyza ornitologiczna

Ekspertyza ornitologiczna pod budowę turbiny wiatrowej

Sporządziliśmy ekspertyzę ornitologiczną dla przedsięwzięcia pn. Budowa turbiny wiatrowej w Gminie Warlubie w województwie kujawsko-pomorskim.
zdjęcie starorzecza inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza Doliny Pilicy

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy. Złożyliśmy najkorzystniejszą ofertę!