Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Ogólnie mówiąc, badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów. Inwentaryzację przyrodniczą prowadzono w trybie całorocznym i trwała od jesieni zeszłego roku. Natomiast analiza i opracowanie obszernego materiału trwały kilka ostatnich tygodni.

Inwestycja

Zlecenie badań związane było z planowaną budową rurociągu przesyłowego wody z rzeki Wisły i z rzeki Brdy oraz budową rurociągu przesyłowego solanki z Kawernowego Podziemnego Magazynu (KPM) Damasławek do rzeki Wisły (Otorowo) wraz z obiektami towarzyszącymi na potrzeby KPM Damasławek, o łącznej długości ponad 200 km.

Inwentaryzacja przyrodnicza – metodyka

Zgodnie z metodyką prac inwentaryzacja przyrodnicza rozpoczęła się od analizy dostępnej literatury oraz zapoznaniem się z terenem badań (bufor). Dodatkowo korzystając z ortofotomap dokonaliśmy klasyfikacji poszczególnych odcinków terenu badań pod kątem ich potencjału przyrodniczego. Kolejnym etapem była weryfikacja przyjętych założeń na podstawie wizyt terenowych.

Specjaliści z zakresu zoologii i botaniki

Badania terenowe obejmowały inwentaryzację wszystkich głównych grup taksonomicznych fauny i flory. Tego rodzaju kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza wymaga udziału wielu specjalistów. Dlatego w skład naszego zespołu wchodzili eksperci z różnych dziedzin zoologii i botaniki. Byli to między innymi: entomolog, herpetolog i ornitolog, chiropterolog i botanik, mykolog czy lichenolog.

Waloryzacja przyrodnicza

Trasę już na wstępnym etapie zaplanowano tak, aby omijać obszary potencjalnie cenne przyrodniczo. Ponadto, waloryzacja przyrodnicza wykazała, że teren wzdłuż inwestycji, z nielicznymi wyjątkami, nie wyróżnia się cennymi walorami przyrodniczymi. Toteż pierwotnie założony przebieg inwestycji nie będzie wymagał wielu korekt.

Przykładowe realizacje

zdjęcie rozlewiska rzeki Omulwi inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza dla linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka – Olsztyn

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie dwóch województw - mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.