Nadzór ornitologiczny w Inowrocławiu

Działania związane z realizacja niektórych przedsięwzięć mogą wymagać obecności – nadzoru – przyrodnika. To za sprawą zagrożenia jakie działania te mogą stwarzać dla roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową. W tym tygodniu wykonywaliśmy nadzór ornitologiczny przy zabezpieczaniu nisz gniazdowych ptaków zlokalizowanych na budynku plebanii w Inowrocławiu.

Inwentaryzacja przyrodnicza przed nadzorem

Nadzór ornitologiczny poprzedzony był inwentaryzacją przyrodniczą wykonaną przez naszego eksperta w poprzednim sezonie. Zamknięcie nisz gniazdowych odbyło się na mocy decyzji RDOŚ w Bydgoszczy zezwalającej na niszczenie siedlisk gatunków chronionych pod nadzorem ornitologa. Prace odbyły się z wykorzystaniem podnośnika. Nisze gniazdowe zabezpieczono zaprawą murarską oraz siatką metalową o oczkach średnicy 10 mm.

Budki lęgowe jako zalecenia w zakresie działań kompensacyjnych

Rutynową czynnością w takich przypadkach jest zalecenie działań kompensujących utratę nisz gniazdowych ptaków i nietoperzy. Oznacza to konieczność instalacji budek gniazdowych w ilości odpowiadającej liczbie utraconych miejsc gniazdowania w wyniku planowanego remontu. W tym wypadku były to dwie budki przeznaczone dla mazurka oraz jedna dla nietoperzy.