Raport środowiskowy (OOŚ) – najczęściej zadawane pytania

Kiedy potrzeba OOŚ?

Potrzeba wykonania Oceny środowiskowej wynika z zapisów ustawy, jednak obowiązek jej sporządzenia może być również nałożony przez ograny administracji publicznej.  W pierwszym przypadku są to inwestycje wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Jest to rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Znajdziemy tam listę wielkoobszarowych oraz strategicznych inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W tej tzw. I grupie inwestycji są m. in. budowa autostrad, a także linii wysokiego napięcia i innych dużych inwestycji. Drugim rodzajem inwestycji (tzw. II grupa), gdzie ocena może być potrzebna, są inwestycje mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W tym przypadku organ wydający Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach określa czy przygotowanie dokumentu będzie konieczne. Osobną kategorią inwestycji, również wymagającą przygotowania dokumentacji środowiskowej, są inwestycje na obszarach Natura2000 lub w ich bezpośredniej bliskości.

Raport środowiskowy – czym jest w praktyce?

Przygotowanie raportu jest wielopłaszczyznowe i zawiera dużo więcej elementów niż Karta Informacyjna Przedsięwzięcia. Finalnym produktem jest Raport środowiskowy. Zawiera on część opisującą charakterystykę inwestycji, jak i obszaru, na którym jest zlokalizowany. Integralną częścią takiej dokumentacji jest inwentaryzacja przyrodnicza. Niezbędnym elementem każdego Raportu jest analiza przynajmniej dwóch wariantów inwestycji. W przypadku inwestycji liniowych (np. drogi) będą to różne trasy przebiegu. Inwestor określa, który wariant jest preferowany, a który alternatywny. Wybór wariantu preferowanego musi być uzasadniony. Poza kwestiami stricte środowiskowymi, raport zawiera również analizy wpływu inwestycji na ludzi. Porusza takie kwestie jak oddziaływanie na zdrowie, warunki życia, dobra materialne oraz kulturowe. O zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko świadczy również konieczność uwzględnienia ewentualnego oddziaływania transgranicznego.

Kto może wykonać Raport środowiskowy?

W konsekwencji otrzymujemy dokument zawierający często kilkaset stron oraz liczne załączniki i mapy. Przy tak szerokim wachlarzu analizowanych aspektów, począwszy od kwestii technicznych, poprzez środowiskowe aż po społeczne i kulturowe, niezbędna jest współpraca. Przygotowaniem takiego dokumentu zajmują się wyspecjalizowane firmy i zespoły ekspertów współpracujących ze sobą dla głównego wykonawcy OOŚ.

Jak długo trwa przygotowanie Raportu środowiskowego?

Przygotowanie Oceny Oddziaływania na Środowisko jest procesem długotrwałym. Samo wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, będącej częścią Raportu OOŚ, trwa przynajmniej rok. Koordynacja działania poszczególnych podwykonawców oraz przygotowanie końcowego opracowania to przynajmniej kilka kolejnych miesięcy. Czas ten jednak jest niezbędny by sprawnie przeprowadzić wielkoskalowe inwestycje.

Raport środowiskowy jest obszernym opracowaniem interdyscyplinarnym.

stos dokumentów na biurku ocena oddziaływania na środowisko

Przykładowe realizacje

zdjęcie rzędów paneli fotowoltaicznych na trawie

Ocena oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację środowiskową dla elektrowni fotowoltaicznej. Tym razem ocena oddziaływania na środowisko (raport OOŚ) dotyczyła farmy fotowoltaicznej w województwie dolnośląskim
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
zdjęcie drzewa budynek ośrodek wypoczynkowy karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia dla ośrodka wypoczynkowego

Sporządziliśmy kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ośrodka rekreacyjno – wypoczynkowego.