Raport OOŚ dla parkingu stacji metra Bródno

Wykonaliśmy raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu P+R metro Bródno w dzielnicy Targówek m.st. Warszawa. Części składowe raportu stanowiły m.in. analiza akustyczna oraz oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie parkingu Park and Ride. Będzie on posiadał niezbędną infrastrukturę i zostanie połączony przejściem pieszym z ostatnim przystankiem metra w Warszawie. W związku z tym zaprojektowano dwa budynki parkingu i łącznik podziemny. Na dachach budynków planuje się zamontowanie trzech odrębnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 50 kWp. Co więcej, energię wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej będzie się gromadzić w bankach energii i wykorzystywać na potrzeby własne. Przewiduje się także zaprojektowanie dwóch wolnostojących stacji ładowania samochodów elektrycznych. Elementem kształtującym elewacje będą panele siatki cięto-ciągnionej. Co ważniejsze, utworzą one jednolitą powierzchnię, stanowiącą zieloną ścianę pokrytą roślinnością pnącą z gatunku Hedera halix. Ponadto istotnym elementem parkingu będzie przestrzeń rekreacyjna na dachu jednego z obiektów wraz z różnorodną zielenią. Znajdą się tam również powierzchnie utwardzone przeznaczone do poruszania się, punkty widokowe oraz ławki do siedzenia.

Krajobraz inwestycji

Przedsięwzięcie mieści się poza obszarami chronionymi, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Konkretnie inwestycja leży na obszarze zmienionym antropogenicznie i zainwestowanym. Z tego powodu należy założyć, że nie wpłynie negatywnie na stan (i tak już silnie zmienionego) krajobrazu. Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie miejskim, zurbanizowanym. W konsekwencji wykazuje on bardzo duży współczynnik antropogeniczności i nie przejawia w żadnym stopniu cech siedlisk naturalnych. Występuje tu roślinność murawowa, synantropijna oraz roślinność terenów ruderalnych.

Zanieczyszczenie powietrza

Etap realizacji będzie wiązał się z emisjami spalin pochodzącymi z ruchu pojazdów zaopatrujących teren inwestycji w niezbędne materiały budowlane. Właściwie należy przyjąć, że na tym etapie powstające zanieczyszczenia powietrza z ww. urządzeń są niezorganizowane. Na etapie eksploatacji na terenie przedsięwzięcia będą pojawiać się zanieczyszczenia pochodzące ze spalania, np. ruch pojazdów lekkich (tak jak dotychczas). Ogrzewanie części socjalnej terenu parkingu będzie elektryczne i będzie pochodzić z paneli fotowoltaicznych. Podsumowując, z wykonanych obliczeń i zestawień nie wynika, aby przedmiotowe przedsięwzięcie było źródłem ponadnormatywnych emisji do powietrza.

Analiza akustyczna

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą powstawać czasowe uciążliwości związane z ruchem pojazdów ciężarowych przewożących sprzęt na teren inwestycji. Niemniej jednak będzie to krótkotrwałe zakłócenie akustyczne, które odbywa się tylko w porze dziennej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi również konieczność prac rozbiórkowych związanych z istniejącym parkingiem, wykonaniem niezbędnych konstrukcji nośnych oraz fundamentów. Na etapie eksploatacji ustanie hałas związany z pracą maszyn i ciężkiego sprzętu. Przedsięwzięcie będzie powodować hałas związany z ruchem pojazdów lekkich. Najbliższe sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowi wysoka zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynek kościoła, parafia oraz obiekt usługowy. Tylko zabudowa wielorodzinna jest objęta ochroną akustyczną.

Przeprowadzone modelowanie akustyczne wykazało, że nie dojdzie do przekroczeń w zakresie emisji hałasu. Istnieją niewielkie różnice między wariantem alternatywnym (stosowanie wentylatorów) a preferowanym przez inwestora (stosowanie ścian z siatki oraz roślinności na ścianach). W konsekwencji wykazano, że wariant preferowany przez inwestora jest korzystniejszy dla środowiska.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze związane z planowaną budową parkingu nie będzie znaczące. Inwestycja będzie zlokalizowana na terenie, który nie posiada walorów przyrodniczych pretendujących do zachowania czy szczególnej ochrony. Środowisko biologiczne jest ubogie, poddane silnej presji antropogenicznej. Głównym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza atmosferycznego na etapie realizacji przedsięwzięcia w jego obszarze i najbliższym sąsiedztwie, będzie emisja pyłów. Dodatkowym czynnikiem będzie także emisja zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw przez pracujące na terenie inwestycji maszyny i pojazdy.

Zalecenia minimalizujące

W ramach redukcji oddziaływania akustycznego oraz redukcji zanieczyszczenia powietrza zostanie zastosowana okładzina elewacyjna z siatki, którą miałaby porastać roślinność pnąca. Takie zaproponowane przez projektanta „zamknięcie” ściany będzie stanowić częściową barierę akustyczną, a także ograniczy emisję substancji lotnych w tym kierunku.

mapa topograficzna z granicami inwestycji