Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 534

Karta informacyjna przedsięwzięcia dotyczyła inwestycji pn.„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Wąbrzeźno – Golub – Dobrzyń – Rypin od km 76+705 do km 81+719”. Planowany do przebudowy wraz z rozbudową odcinek drogi prowadzi przez kilka miejscowości. Rozpoczyna się w m. Cetki, biegnąc dalej przez Głowińsk i Ławy do miasta Rypin. W całości znajduje się w obrębie powiatu rypińskiego.

Zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków transportowych

Odcinek drogi objęty opracowaniem (KIP) poprowadzony został po starym śladzie i w granicach istniejącego pasa drogowego. Inwestycja będzie spełniała standardy bezpieczeństwa i przyczyni  się  do  poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Przyczyni się również do rozłożenia ruchu tranzytowego i wpłynie na poprawę przepustowości i efektywności sektora transportowego.

Badania emisji nie wykazały znaczących przekroczeń zanieczyszczeń

W ramach KIP wykonano szereg analizy pod kątem oceny oddziaływania projektowanego obiektu na środowisko. Badania prowadzone były pod kątem emisji gazów i pyłów do powietrza oraz wytwarzania odpadów. Objęły również emisję hałasu oraz emisję ścieków do środowiska i pobór wód. Analiza nie wykazała żadnych znaczących uciążliwości.

Karta informacyjna przedsięwzięcia – podsumowanie

Po realizacji przedsięwzięcia, podczas eksploatacji – o ile stan faktyczny będzie zgodny z założeniami, na podstawie których powstało niniejsze opracowanie – projektowana rozbudowa drogi nie wpłynie negatywnie na środowisko ani na zdrowie ludzi.

zdjęcie drogi z aleją drzew ocena karta informacyjna przedsięwzięcia

Przykładowe realizacje

mapa przedstawiająca działkę inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację dla planowanej inwestycji – była to karta informacyjna przedsięwzięcia. Tym razem dokumentacja dotyczyła budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Skarszewy.
analiza akustyczna inwestycjiJoanna Witowska

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przemiałowni mączki kamienia wapiennego

Nasza firma ukończyła kolejną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Tym razem dotyczyła inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej instalacji technologicznej – przemiałowni mączki kamienia wapiennego.
Czy budowa warsztatu samochodowego wymaga decyzji środowiskowej

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) Toruń – hala magazynowo-produkcyjna

Planowany budynek wybudowany zostanie tradycyjną metodą z użyciem nowoczesnych maszyn i materiałów. Szkielet budowli o układzie stropów krzyżowo-zbrojnych, zostanie oparty na słupach oraz podciągach.