Monitoring ptaków w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikowane zostały wyniki monitoringów ptaków prowadzonych w 2017.

Monitoringi prowadzone są w różnych panelach i obejmują m.in.:
– Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych
– Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków
– Monitoring Ptaków Mokradeł
– Monitoring Ptaków Drapieżnych
– Monitoring Gatunków Rzadkich

Monitoring ornitologiczny obejmuje blisko jedną piątą powierzchni kraju

W ramach w/w monitoringów prace badawcze prowadzone są prawie na 20% powierzchni kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000. W pracach biorą udział zarówno ornitolodzy zawodowi, jak i amatorzy (Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych).

Spadek liczebności wielu gatunków

Niestety, niektóre wyniki Monitoringu Rzadkich Ptaków smucą. Na naszych oczach ginie krajowa populacja kraski (Coracias garrulus), jednego z najpiękniejszych ptaków Polski. W ciągu ostatnich 7 lat jej liczebność zmalała z 47 par w 2010 r. do 10 – 14 w 2017 r. Przy tym tempie wymierania można spodziewać się wycofania gatunku z naszego kraju w ciągu najbliższych 2-3 lat. Trend spadkowy odnotowano jeszcze u kilku innych gatunków ptaków. Na szczęście są również gatunki wzrastające liczebnie. Należą tu m.in. łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus) i podgorzałka (Aythya nyroca), ślepowron (Nycticorax nycticorax) czy orzeł przedni (Aquila chrysaetos).

Czym jest państwowy monitoring środowiska (PMŚ)?

Zgodnie z zapisami art. 18-20 ustawy z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) określany jest w długoletnich i konkretnych programach opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Muszą być one zatwierdzone przez Ministra Klimatu, oraz znajdować się  w wykonawczych programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zadania PMŚ według GIOŚ

Obecnie obowiązujący Strategiczny Program PMŚ na lata 2020 – 2025 obejmuje zadania wynikające z wielu różnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających ze strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych. Państwowy Monitoring Środowiska stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o stanie środowiska.

Państwowy monitoring środowiska