Inwentaryzacja przyrodnicza oraz KIP dla nowego odcinka DW nr 865 Jarosław – Bełżec

Co robiliśmy?

W ramach prac przygotowaliśmy Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) oraz wykonaliśmy inwentaryzację przyrodniczą. Konkretnie to analizowaliśmy dwa warianty trasy. Odnośnie do terminu, prace trwały od jesieni 2018 roku do wiosny 2019.

Mewy, rybitwy i żołny

Inwentaryzacja wykazała, iż badany obszar posiada zróżnicowane walory przyrodnicze, lokalnie wysokie. Szczególnie wyróżniają się dwa miejsca. Jedno to obszar kopalni kruszyw, który charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, zwłaszcza awifauny i herpetofauny. Na obszarze żwirowni/kopalni istnieje kolonia mew śmieszek (Chroicocephalus ridibundus) – około 250 par, kolonia rybitw rzecznych (Sterna hirundo) – około 12 par (gat. z Zał. I Dyrektywy Ptasiej UE). Z ptaków wodnych gniazdują dodatkowo: perkozy dwuczube (Podiceps cristatus), perkozki (Tachybaptus ruficollis), łyski (Fulica atra) i 4 gatunki kaczek (krzyżówka Anas platyrhynchos, krakwa Mareca strepera, głowienka Aythya ferina, czernica Aythya fuligula). Poza tym stwierdzono obecność żołn (Merops apiaster) (możliwe gniazdowanie), a w skarpie zbiornika nr 11 funkcjonuje kolonia brzegówek (Riparia riparia).

Siedliska rozrodcze płazów

Drugim miejscem jest obszar zbiornika położonego wśród niewielkiego lasu. W pobliżu zbiornika zlokalizowane jest miejsce rozrodu grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus). Na stanowisku tym występuje około 10 osobników tego płaza, co jest dość wysoką liczebnością. Dodatkowo w rejonie tym występują kolejne 3 gatunki płazów (kumak nizinny Bombina bombina, żaby zielone Pelophylax esculentus complex, ropucha szara Bufo bufo), 2 stanowiska ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej UE (lerka Lullula arborea, gąsiorek Lanius collurio), stanowisko jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) oraz liczne stanowiska trzmiela kamiennika (Bombus lapidarius).

zdjęcie trzemiela na lące

Przykładowe realizacje

mapa topograficzna z granicami inwestycjiJoanna Witowska

Raport OOŚ dla parkingu stacji metra Bródno

Wykonaliśmy raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu P+R metro Bródno w dzielnicy Targówek m.st. Warszawa. Części składowe raportu stanowiły m.in. analiza akustyczna oraz oszacowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
zdjęcie rzędów paneli fotowoltaicznych na trawie

Ocena oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej

Wykonaliśmy kolejną dokumentację środowiskową dla elektrowni fotowoltaicznej. Tym razem ocena oddziaływania na środowisko (raport OOŚ) dotyczyła farmy fotowoltaicznej w województwie dolnośląskim
zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.