Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku DK 36 w województwie dolnośląskim

Co, gdzie, kiedy?

Inwentaryzację przyrodniczą zlecono w związku z realizacją zadania: „Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pod nazwą: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna – Wąsosz”. Inwentaryzacja obejmowała chronione siedliska i zbiorowiska roślinne oraz chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt. Co się tyczy terminu, prace trwały od listopada 2018 do czerwca 2019 roku.

Inwentaryzacja przyrodnicza – wyniki

Badany obszar charakteryzuje się dość wysokimi walorami przyrodniczymi. Dominujące grunty orne posiadają duże areały, ale nie są one wielkoobszarowe. Dodatkowo, bardzo duży udział zadrzewień i zakrzewień wyraźnie zwiększa bioróżnorodność omawianego obszaru. Jednakże w ramach inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono obecności gatunków szczególnie cennych czy rzadkich. Natomiast o dużym walorze przyrodniczym decyduje mozaikowy układ środowisk z dużą ilością zadrzewień i zakrzaczeń, zwiększający bioróżnorodność i walory krajobrazowe.

Co dalej?

Cała dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania jest aktualnie oceniana przez jednostki administracji publicznej. Liczymy, że postępowania szybko się zakończą i prace ruszą bez zbędnej zwłoki.

zdjęcie alei drzew wzdłuż drogi inwentaryzacja przyrodnicza

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki i lasu, dwa wysokie kominy na drugim planie na tle niebieskiego nieba

Ocena śladu ekologicznego dla Veolia Energia Łódź S.A.

Wykonaliśmy opracowanie polegające na ocenie śladu ekologicznego oraz wpływu na bioróżnorodność oraz przygotowanie planu działań w zakresie poprawy stanu bioróżnorodności dla elektrociepłowni Veolia Energia Łódź S.A.
zdjęcie aleja drzew ocena oddziaływania na środowisko

Raport środowiskowy dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej

Zakończyliśmy prace nad kolejnym dużym projektem dla elektrowni fotowoltaicznej o powierzchni blisko 150 hektarów.
po zielonym polu chodzą sarny inwentaryzacja przyrodniczaKarol Kustusch

Inwentaryzacja przyrodnicza pod budowę rurociągu dla GAZ-SYSTEM S.A.

Zakończyliśmy kolejną usługę realizowaną na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Badania polegały na inwentaryzacji zasobów przyrodniczych na przebiegu planowanych rurociągów.