Przesiedlenie osobników ślimaka winniczka (Helix pomatia) – nadzór przyrodniczy

Chwytanie i przemieszczanie gatunku chronionego wymaga derogacji RDOŚ

Czynności objęte zleceniem polegały na chwytaniu osobników ślimaka winniczka (Helix pomatia) oraz przemieszczeniu ich na siedliska zastępcze, znajdujące się poza terenem inwestycji. Czynność realizowana była na podstawie zezwolenia RDOŚ na odstępstwa od zakazów w stosunku do ślimaka winniczka, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego w Warszawie.

Dokładne przeszukanie działki pod nadzorem przyrodniczym

Teren działki został dokładnie przeszukany pod kątem obecności ślimaków. Poszukiwania prowadzono pieszo, wnikliwie przeszukując trawę, ściółkę oraz zalegającą na terenie działki materię organiczną (sterty ściętych gałęzi, butwiejące liście, itp.). Oględzinami objęto cały teren działki.

Kluczowy dobór odpowiedniego siedliska

Ślimak winniczek oraz puste muszle zostały niezwłocznie, tego samego dnia, przemieszczone do siedliska zastępczego w lesie łęgowym w dolinie Wisły na terenie Warszawy, gdzie widywano ten gatunek w sezonie wegetacyjnym 2019 roku.

Przykładowe realizacje

dwa ślimaki winniczki u podstawy pnia drzewa

Przesiedlenie osobników ślimaka winniczka Helix pomatia - nadzór przyrodniczy

Czynności objęte zleceniem polegały chwytaniu osobników ślimaka winniczka Helix pomatia oraz przemieszczeniu ich na siedliska zastępcze znajdujące się poza terenem inwestycji.
zdjęcie kwatery na składowisku odpadów w tle elektrownia nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy na składowisku odpadów paleniskowych ENERGA Elektrownie Ostrołęka

Zakończyliśmy nadzór przyrodniczy na składowisku odpadów paleniskowych "Łęg" koło Ostrołęki.

Termomodernizacja – opinia ornitologiczna i nadzór przyrodniczy

Wykonaliśmy kolejne zlecenie polegające na nadzorze ornitologicznym nad pracami związanymi z termomodernizacją budynku.