Kiedy wymagana jest zmiana decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia?

Proces inwestycyjny w obrębie danego przedsięwzięcia nie zawsze idzie po myśli inwestora. Niekiedy zachodzi bowiem potrzeba zmiany w zakresie warunków otrzymanej decyzji. Jeśli zastanawiasz się, kiedy wymagana jest zmiana decyzji środowiskowej, to w tym wpisie znajdziesz odpowiedź.

Czego się dowiesz:

  • Kto decyduje o zmianie decyzji środowiskowej
  • Jakie są warunki zmiany decyzji środowiskowej
  • Kiedy wymagana jest zmiana decyzji środowiskowej

Zmiana decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia

Zmiana decyzji środowiskowej zależy przede wszystkim od inwestora. Może to mieć miejsce, gdy urząd odmawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub gdy warunki i inne zapisy pierwotnej decyzji są niezadowalające. Najczęściej zdarza się to w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W takiej sytuacji inwestor może wnieść wniosek o zmianę w zakresie warunków określonych w pierwotnej decyzji administracyjnej. 

Kto decyduje o wprowadzeniu zmian w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Osobą odpowiedzialną za wprowadzenie zmian w zakresie decyzji jest inwestor. To on jest zobligowany do określenia zmian opisanych we wcześniej przygotowanym wniosku.

Kiedy wniosek o zmianę decyzji zostanie rozpatrzony?

Warunkiem dopuszczenia zmian jest spełnienie wymagań formalnych i ustalenie, czy pierwotna decyzja stała się ostateczną. 

Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jakie są najważniejsze fakty odnośnie zmiany decyzji? Decyzja m.in.:

  • Określa inne lub dodatkowe warunki w decyzji administracyjnej. 
  • Stanowi wyjątek od tzw. zasady trwałości decyzji ostatecznych.
  • Stwierdza możliwości zmian determinowanych art. 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  • Dotyczy postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 i postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, które zostały wymienione w działach V i VI ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska.

Zmiana decyzji środowiskowej – Warunki

Zmianę decyzji środowiskowej przeprowadza się, jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały wprowadzone zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko uzależnione jest od wykazania zmiany sposobu negatywnego wpływu na środowisko. Zgodnie z  art. 72 ust. 2 pkt 1 oraz 1a u.o.o.ś., zmiany o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmian decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kiedy wymagana jest zmiana decyzji środowiskowej?

Obowiązek zmiany decyzji środowiskowej zależy od tego, czy modyfikacja inwestycji zmienia warunki zawarte w decyzji pierwotnej i czy wnioskowana decyzja została wymieniona w art. 88 ust. 1 u.u.o.ś. (regulującym ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku zmiany).

Pierwotna decyzja środowiskowa a zmiana DUŚ

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji posiada podobną podstawę prawną co uzyskanie pierwotnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Warto jednak podkreślić, że posiada ona również dodatkowe warunki istotne do spełnienia.

Zmiana decyzji administracyjnej musi posiadać konkretne ramy prawne. Dodatkowo różnica nie może dotyczyć kwalifikacji przedsięwzięcia, która została określona w pierwotnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zmiana decyzji środowiskowej – Podsumowanie

Zmiana decyzji środowiskowej jest możliwa, ale tylko na określonych zasadach, które każde inwestor powinien znać. Jeśli zamierzasz wprowadzić zmiany, ale nie wiesz, jak się do tego przygotować, to zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Kiedy wymagana jest zmiana decyzji środowiskowej