Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) – składowisko złomu w zakładzie produkcyjnym

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla zakładu produkcyjnego

Sporządziliśmy kolejną w naszym dorobku Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP), tym razem w mieście Skępe. Opisywanym przedsięwzięciem było utworzenie na terenie zakładu produkcyjnego miejsca do składowania złomu poprodukcyjnego pochodzącego z wypalarek laserowych i plazmowych. Cały proces będzie przebiegał w istniejącej hali na terenie zakładu, a miejsce inwestycji nie będzie miało wpływu na zajęcie ww. terenu, ponieważ będzie się mieściło wewnątrz istniejącej hali.

Inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), planowane przedsięwzięcie klasyfikowane jest jako „punkty do zbierania, w tym przeładunku złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.” Inwestycja zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie, jednakże jej powierzchnia posiada niskie walory przyrodnicze i niską bioróżnorodność. Teren jest silnie przekształcony, wybetonowany oraz pozbawiony zakrzaczeń i zadrzewień. Ze względu na te braki, obszar nie stanowi potencjalnego miejsca lęgowego ptaków. Brak jest również siedlisk dla chronionych gatunków ssaków, w tym nietoperzy.

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na składowaniu odpadów w kontenerze stalowym o powierzchni ok. 15m2, który będzie stał w istniejącym obiekcie budowlanym. Zakres przedsięwzięcia nie obejmuje przetwarzania odpadów, specjalistyczny podmiot będzie wszystkie przekazywał . Nie dojdzie do zmian w ilości i rodzaju produkowanych odpadów. Teren przedsięwzięcia stanowi teren zabudowany i wybetonowany, także realizacja inwestycji nie wpłynie na zwiększenie powierzchni utwardzeń.

Analiza akustyczna i emisja zanieczyszczeń

Teren inwestycji znajduje się przy istniejących drogach, które powodują hałas i niezorganizowane źródło spalania paliw. W ramach przedsięwzięcia zastosuje się techniki ograniczania emisji, a tym samym dostosowania instalacji do standardów emisyjnych. Stosowana technologia i rozwiązania minimalizujące będą ograniczały ponadnormatywny wpływ inwestycji.

Podsumowanie

Omawiana inwestycja nie wymaga budowy nowych struktur ani przekształcania starych, ponieważ planowany kontener postawi się w istniejącej już hali. Teren przedsięwzięcia leży w granicach obszaru chronionego krajobrazu, natomiast sam w sobie charakteryzuje się niskimi walorami przyrodniczymi i niską bioróżnorodnością. Podsumowując, ocena oddziaływania na środowisko inwestycji opisywanej w tym tekście inwestycja nie będzie znacząco wpływała na środowisko.

Więcej na temat tego kto jest zobligowany do wyrobienia odpowiedniej dokumentacji, dowiesz się tutaj: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

mapa topograficzna przedstwiająca działkę przeznaczoną pod skład złomu