Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki?

Gęsta zabudowa miast czy ich przedmieść sprawia, że mieszkamy coraz bliżej źródeł hałasu. Odbija się to z kolei na naszym zdrowiu i samopoczuciu. Na szczęście istnieją normy hałasu, powodowanego przez źródła różnego pochodzenia, które znacznie go ograniczają.

Jaki więc jest dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki? Jak wykonuje się pomiar hałasu? Na te i inne pytania odpowiemy w poniższym artykule. 

Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki?

Na obszarach mieszkalnych, w kontekście zabudowy domów jednorodzinnych, maksymalne dopuszczalne natężenie dźwięku na granicy posesji w ciągu dnia wynosi 50 dB, podczas gdy w nocy norma spada do 40 dB. Wyniki te dotyczą wszystkich źródeł hałasu z pominięciem dróg czy startujących samolotów. 

Dla dróg poziom dopuszczalnego hałasu na granicy działki to 61 dB w dzień i 56 dB w nocy. W przypadku startujących i lądujących samolotów to odpowiednio 60 i 50 dB a w przypadku linii energetycznych 45 i 40 dB.

Dane te są wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby. Należy przy tym pamiętać, że dane te dotyczą tylko zabudowy jednorodzinnej. Przyjmą one inne wartości na terenach szpitali, uzdrowisk, terenach śródmiejskich czy zabudowy wielorodzinnej.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu z dnia 14 czerwca 2007 r

Poniżej przedstawiamy oficjalną tabelę norm hałasu w środowisku wprowadzoną wraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

Tabela nr 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty samolotów oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N.

p. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i źródła hałasu
LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy
1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
50 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

c) Tereny domów opieki społecznej

d) Tereny szpitali w miastach

61 56 50 40
3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

65 56 55 45
4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 68 60 55 45


Tabela nr 2

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N.

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w dB
Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych Linie elektroenergetyczne
LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom
1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

55 45 45 40
2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe

d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców2)

60 50 50 45

Czym jest hałas w środowisku?

Dźwięki niepożądane, nieprzyjemne i uciążliwe stanowią hałas, który jest uznawany za zanieczyszczenie środowiska. Badania nad jego wpływem na ludzi i inne organizmy żywe pozostawiają małe pole do dyskusji. Jest to zjawisko powszechne, mające różnorodne źródła, które dotykają większości społeczeństwa.

Hałas niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie układu nerwowego człowieka, a przez to także na inne systemy ciała. Powoduje zaburzenia pracy serca, rytmu oddychania oraz wzrost ciśnienia krwi. Zakłóca sen, zwiększa poziom agresji, powoduje uczucie zmęczenia, obniża zdolność koncentracji i może przyczyniać się do przyspieszonego starzenia się.

Dodatkowo utrudnia komunikację, wzmagając napięcia i konflikty międzyludzkie, co może prowadzić do większej liczby wypadków. Warto także pamiętać o tak poważnych skutkach jak uszkodzenia słuchu, szczególnie w środowisku pracy z wysokim poziomem hałasu. Hałas wpływa także na zwierzęta, prowadząc do zmian w ich środowiskach życia oraz zmniejszenia liczebności potomstwa.

Dyrektywy Unii Europejskiej oraz polskie przepisy dotyczące ochrony środowiska określają poziomy hałasu, które są uznawane za szkodliwe. Wskazują również, w jaki sposób należy oceniać hałas oraz jak powinno przebiegać zarządzanie tym zjawiskiem. Regulują również zasady, obowiązki oraz procedury dotyczące hałasu i jego źródeł.

Czym jest tło akustyczne?

Tło akustyczne to mieszanina dźwięków, która tworzy dźwiękowe otoczenie w danym miejscu. Jest to swego rodzaju dźwiękowa „sceneria”, na którą składają się różnorodne dźwięki, niebędące przedmiotem pomiaru lub analizy. Innymi słowy, to dźwięki, które słyszymy stale lub w sposób powtarzalny, ale nie są generowane przez konkretne źródło, takie jak transformator, pompa ciepła czy samochód. 

Źródła hałasu docierające do terenu działki – na co zwrócić uwagę?

Podczas analizy hałasu przemysłowego, komunikacyjnego oraz tego związanego ze środowiskiem brane są pod uwagę wszystkie urządzenia i struktury generujące dźwięk: wentylatory, stacje paliw, pompy ciepła, maszyny do przetwarzania odpadów, transformatory, miejsca składowania energii, prace budowlane i wydobywcze, a także silniki mechaniczne i elektryczne, i wiele innych.

Dodatkowo analizuje się również hałas powstający na drogach krajowych oraz trasach szybkiego ruchu, jak również generowany przez samoloty podczas startów i lądowań. Badania poziomu hałasu pozwala na ocenę, czy środowisko pracy nie naraża zdrowia osób tam przebywających.

Kiedy należy wykonać pomiar poziomu hałasu?

Ogromna wszechstronność specjalistycznych pomiarów hałasu czyni je niezwykle użytecznym narzędziem w wielu dziedzinach. Stanowią one nieodzowny element wielu procesów, dostarczając kluczowych informacji i danych niezbędnych do podejmowania trafnych decyzji. Przede wszystkim wykorzystuje się je do:

 • Pomiary hałasu mogą być stosowane w celach weryfikacji „rzeczywistego” hałasu z instalacji, urządzenia lub maszyny;
 • Konieczność przeprowadzenia odpowiednich analiz wibroakustycznych i sprawozdań może być obowiązkiem nałożonym przez organy takie jak: Inspekcje Ochrony Środowiska, Inspekcje Pracy
 • Ocena oddziaływania na środowisko i ludzi (np. w ramach ponownej oceny);
 • Opinie specjalistyczne w sprawach sądowych;
 • Wkład do map akustycznych;
“Decydując się na zlecenie wykonania badania poziomu hałasu jak również analizy akustycznej inwestycji, należy wiedzieć, że może być ono wykonane tylko i wyłącznie przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, opartą o normę PN-EN ISO/IEC 17025

Daje to pewność, że prace zostały wykonane w sposób właściwy i z wykorzystaniem urządzeń spełniających między innym normy IEC 61672-1 oraz IEC 60942”

Karol Kustusch

specjalista ds. środowiskowych

Jak mierzy się poziom dźwięku na terenie działki?

Pomiary hałasu generowanego przez ruch drogowy, lotniczy i kolejowy są przeprowadzane zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. W celu oceny emisji dźwięku stosuje się dwa główne wskaźniki LAeq D i LAeq N. Służą one do monitorowania dopuszczalnych poziomów hałasu w 8 najbardziej obciążonych godzinach w ciągu dnia oraz w 1 godzinie o największym natężeniu w nocy.

Wartość mierzona dotyczy poziomu dźwięku typu A, na podstawie którego, po uwzględnieniu odpowiedniego okresu czasu, obliczany jest równoważny poziom dźwięku A lub długookresowy średni poziom dźwięku A.

Jak rozmieszcza się punkty pomiarowe?

Podczas analizy hałasu związanego z przemysłem, urządzeniami elektrycznymi, maszynami, ruchem drogowym i kolejowym istotne jest właściwe rozmieszczenie punktów pomiarowych, aby uzyskać dane pozwalające na identyfikację obszarów o największym wpływie niepożądanych dźwięków. Na terenach niezabudowanych, mikrofon jest ustawiany na wysokości 1,5 metra nad ziemią.

Natomiast w obszarach zabudowanych, punkt pomiarowy powinien być umiejscowiony na granicy terenu lub w świetle okna narażonego na hałas. Mikrofon jest montowany na wysokości 4 metrów nad poziomem gruntu objętego ochroną.

Kary w przypadku przekroczenia norm w 2024 r

Skoro wiesz już, czym jest hałas, kiedy się go mierzy i jakich wartości nie może przekroczyć, możemy przyjrzeć się karom, jakie grożą za generowanie hałasu przekraczającego te normy. 

W ogłoszeniu dotyczącym wysokości kar za przekroczenie ustalonego limitu hałasu na rok 2024 (Monitor Polski z 2023 roku, pozycja 1135), Minister Środowiska i Zasobów Naturalnych poinformował, że maksymalna jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku w 2024 roku wyniesie 86,18 zł za każdy decybel ponad granicę.

Dodatkowo szczegółowe stawki kar za przekroczenie dozwolonego poziomu hałasu na rok 2024 zostały zawarte w załączniku do ogłoszenia. Przykładowo, opłata za przekroczenie od 1 do 5 decybeli dopuszczalnego poziomu hałasu w ciągu dnia wyniesie 15 zł, a w nocy 18,76 zł za każdy dodatkowy decybel. Natomiast za przekroczenie 15 decybeli w ciągu dnia, kara wyniesie 56,26 zł, a nocą 67,58 zł za każdy przekroczony decybel.

Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki

Dlaczego warto zlecić wykonanie pomiarów hałasu specjalistom?

Wykonanie pomiarów poziomu hałasu na wskazanym terenie warto zlecać profesjonalnym firmom, które nie tylko posiadają odpowiednie doświadczenie, ale również dysponują sprzętem umożliwiającym sporządzenie pomiarów we właściwy sposób. 

Jak wykonujemy pomiar akustyczny w AvesNature?

W naszej firmie współpracujemy tylko i wyłącznie z akredytowanymi laboratoriami oraz wykorzystujemy nowoczesny, stale kalibrowany i wzorcowany sprzęt pomiarowy. Oto co jeszcze nas wyróżnia:

 • Zakres oceny – badamy poziom hałasu w zakresie częstotliwości od 3,15 Hz do 20 kHz.
 • Pomiar ultradźwięków – możemy również dokonać pomiarów ultradźwięków do 40 kHz.
 • Specjalistyczny sprzęt – posługujemy się sprzętem do pomiarów wibroakustycznych.
 • Kalibracja – przed każdym pomiarem wszystkie urządzenia są kalibrowane i wzorcowane.

Chcesz dowiedzieć się, jak wykonujemy analizę akustyczną w praktyce? Sprawdź jedną z naszych realizacji – Analiza akustyczna dla farmy fotowoltaicznej.

Porada eksperta – planujesz inwestycje? Pamiętaj o OOŚ!

Porada od AvesNature

Z roku na rok prawo ochrony środowiska staje się coraz bardziej rygorystyczne. Bezpośrednio wpływa to również na plany inwestorów, którzy muszą otrzymać właściwą decyzję środowiskową dla swojego przedsięwzięcia. 

Dokument ten ma na celu zidentyfikowanie zagrożeń oraz aplikację odpowiednich działań, które umożliwią ograniczenie lub nawet wykluczenie szkodliwego wpływu na środowisko takich czynników jak emisja gazów, ale również dokuczliwych hałasów do środowiska.

Planując więc inwestycje, warto zadbać również o odpowiednią analizę akustyczną inwestycji oraz wdrożenie rozwiązań, które pozwolą ograniczyć hałas tak, aby zmieścił się w dopuszczalne normy hałasu w środowisku na danym rodzaju terenu.

Podsumowanie

Podsumowując, hałas szczególnie na terenach mieszkalnych może być bardzo uciążliwy. Dlatego właśnie wprowadzono wiele regulacji, których celem jest ochrona środowiska przed hałasem. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia zawarte w tekście, które warto zapamiętać: 

 1. Na obszarach mieszkalnych, dla domów jednorodzinnych, natężenie hałasu na granicy działki wynosi maksymalnie 50 dB w dzień i 40 dB w nocy.
 2. Hałas może negatywnie wpływać na układ nerwowy, krążenia, odpornościowy oraz hormonalny człowieka. Powoduje zaburzenia snu, wzrost agresji, zmęczenie, obniżoną koncentrację, a także może uszkadzać słuch. Dla zwierząt prowadzi do zmian w środowisku życia oraz zmniejszenia liczby potomstwa.
 3. Pomiary hałasu są istotne dla weryfikacji rzeczywistego hałasu z różnych źródeł, takich jak ruch drogowy, infrastruktura czy przemysł. Wykonywane są zarówno w dzień, jak i w nocy, używając wskaźników LAeq D i LAeqN.
 4. W 2024 roku za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu określono karę do 86,18 zł za każdy decybel ponad normę.
 5. Warto zlecać pomiar hałasu specjalistom, aby uzyskać poprawne dane i móc odpowiednio reagować, zwłaszcza w planowaniu inwestycji i uzyskaniu niezbędnej dla przedsięwzięcia Decyzji Środowiskowej

Szukasz dobrych specjalistów od pomiarów akustycznych i ochrony środowiska?

Napisz do jednego z naszych przedstawicieli na adres karol.kustusch@avesnature.com.pl lub sprawdź naszą ofertę na stronie – Pomiary hałasu i Analiza akustyczna inwestycji.

Chcesz porozmawiać?

Możemy również skontaktować się telefonicznie. Jeśli preferujesz tę formę kontaktu zadzwoń pod 504 122 781

Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.
zdjęcie alei drzew wzdłuż drogi inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku DK 36 w województwie dolnośląskim

Inwentaryzacja przyrodnicza została zlecona w związku z rozbudową odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna - Wąsosz".
zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty.