Inwentaryzacja przyrodnicza w Warszawie

Pod koniec maja realizowaliśmy inwentaryzację przyrodniczą dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Czerniakowskiej Bis. Prace zorientowane były na wykrycie chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz grzybów występujących w pasie przeznaczonym bezpośrednio pod inwestycję, oraz na terenach przyległych. Rozpoczęcie prac było możliwe po uzyskaniu pozytywnej oceny oddziaływania na środowisko.

Mozaika siedlisk o znacznym zróżnicowaniu

Większość terenu objętego inwentaryzacją przyrodniczą nie wyróżnia się wysokimi walorami ekologicznymi. Teren charakteryzuje się znacznym stopniem zurbanizowania, obejmując tereny zabudowane i ogrody działkowe oraz siedliska ruderalne. Jedynie w dwóch rejonach występują siedliska o większym stopniu naturalności. Jest to okolica Kopca Czerniakowskiego na północy oraz Jeziorko Czerniakowskie i tereny do niego przylegające. Wyjątkowo cenne w skali regionu, jak i kraju, są gniazdujące w granicach rezerwatu bączek Ixobrychus minutus oraz wąsatka Panurus biarmicus – gatunki związane z siedliskami szuwarowymi.

Przedsięwzięcie nieduże, ale potrzebne

Czerniakowska Bis połączy ulicę Gagarina z Trasą Siekierkowską poprzez istniejący już węzeł. Łączna długość inwestycji wyniesie około 2 km. Droga wyposażona będzie w dwa pasy ruchu w obu kierunkach oraz w ścieżki rowerowe. Instalacja ekranów akustycznych nie jest przewidziana.

Inwestycje drogowe również wymagają pozytywnej decyzji środowiskowej. Taką ocenę możesz zlecić nam!

zdjęcie terenu pod czeniakowską bis inwentaryzacja przyrodnicza