Analiza akustyczna dla farmy PV w gminie Jednorożec

Sporządziliśmy raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na usytuowaniu instalacji technicznej w formie wolnostojących paneli fotowoltaicznych o planowanej mocy do 1 MW na działce w gminie Jednorożec. Przy tym jedną z części składowych do raportu było określenie oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny.

Emisja hałasu na etapie realizacji

Podczas budowy planowanej inwestycji można spodziewać się okresowego, wzmożonego oddziaływania akustycznego i wibracji spowodowanych pracą sprzętu budowlanego i pojazdów transportujących materiały. Jednakże oddziaływania te będą krótkotrwałe i okresowe, zakończą się wraz z ukończeniem robót.

Działania minimalizujące

Dodatkowo, w celu minimalizacji uciążliwości akustycznych związanych z budową inwestycji proponuje się:

  • zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji hałasu;
  • dbałość o dobry stan techniczny używanego sprzętu oraz jego bieżącą konserwację i przeglądy techniczne;
  • rozłączna pracę (w miarę możliwości) urządzeń emitujących hałas o dużym natężeniu;
  • utrzymanie dróg dojazdowych w należytym stanie technicznym;
  • wykonywanie prac instalacyjnych wyłącznie w porze dziennej;
  • ustalenie tras przejazdu i organizacji ruchu pojazdów poruszających się po placu budowy i na drogach dojazdowych zapewniające ograniczenie możliwości niekontrolowanego poruszania się.

Emisja hałasu na etapie eksploatacji

W fazie eksploatacji wystąpi niewielka emisja hałasu związana z pracą urządzeń elektrycznych umieszczonych w stacji kontenerowej. Najbliższy budynek chroniony akustycznie zlokalizowany jest w odległości powyżej 70 m od inwestycji i jest to zabudowa zagrodowa. Ciśnienie akustyczne generowane od urządzeń zainstalowanych w budynku stacji w tej odległości wyniesie ok. 43 dB. Dodatkowo, farma fotowoltaiczna będzie pracować wyłącznie w porze dziennej, gdy dostępne jest promieniowanie słoneczne. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek oddziaływanie akustyczne na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją w porze nocnej.

Wyniki przeprowadzonej analizy akustycznej

Została wykonana analiza akustyczna, która prezentuje oddziaływanie akustyczne na najbliższą zabudowę chronioną akustycznie. Wartość największa poza terenem zakładu wynosi 53,3 dB zarówno w dzień, jak i w nocy. Natomiast dla czterech punktów kontrolnych wartości maksymalne wyniosły po 31,5 dB w dzień i w nocy. Ściśle mówiąc, porę dnia rozumie się jako przedział czasu odniesienia równy ośmiu najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym. Pora nocy jest to przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godzinie nocy.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych analiz wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na klimat akustyczny. W konsekwencji przeprowadzonej analizy stwierdza się, że w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska przy przyjętych powyższych założeniach planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu i będzie spełniać standardy akustyczne.

mapa z oddziaływaniem akustycznym