Karta przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej – co powinna zawierać?

Odnawialne źródła energii są kluczową częścią przyszłej gospodarki energetycznej. Jednakże tak samo jak w przypadku innych inwestycji również OZE mogą potencjalnie wpłynąć na środowisko naturalne. Z tego powodu, szczególnie dla dużych projektów, wymagane są karty informacyjne przedsięwzięcia. Co powinna zawierać taka karta? 

Najważniejsze informacje o karcie informacyjnej przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej

 1. Farmy fotowoltaiczne zalicza się do inwestycji, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.
 2. Farma PV, która ma być zbudowana na obszarze większym niż 1 ha, lub większym niż 0,5 ha na obszarach chronionych, musi uzyskać zezwolenie środowiskowe, znane jako decyzja środowiskowa.
 3. Karta informacyjna farmy fotowoltaicznej (KIP) jest dokumentem, który zawiera szczegółowe informacje na temat planowanej budowy farmy PV i wpływu jej budowy na środowisko.
 4. Inwestor może sam przygotować kartę, ale lepiej zlecić to firmom specjalizującym się w tego typu usługach. 
 5. Karta informacyjna farmy fotowoltaicznej jest tworzona już na etapie planowania inwestycji, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia PV?

Karta informacyjna farmy fotowoltaicznej to dokument zawierający wiele istotnych szczegółów, które pomagają zrozumieć projekt, jego wpływ na środowisko oraz potencjalne korzyści i wyzwania stawiane przed inwestorem. 

Oto szczegółowy plan danych, jakie powinien zawierać ten dokument:

 • Typ działalności i rodzaj instalacji zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym oddziaływań na środowisko;
 • Lokalizacja, która obejmuje nie tylko precyzyjny adres, ale przede wszystkim opis terenu przeznaczonego pod inwestycję, analizę otaczającej zabudowy oraz wykaz roślinności, która zostanie usunięta z terenu działki;
 • Moc instalacji oraz planowana roczna produkcja energii. W karcie powinna być podana wartość w megawatach (MW) lub gigawatach (GW) dla określenia mocy farmy;
 • Technologia paneli słonecznych. Powinno być określone, jaki rodzaj technologii paneli słonecznych zostanie użyty w instalacji (np. krzemowe, cienkowarstwowe);
 • Szczegółowy plan zagospodarowania terenu działki, czyli rozmieszczenie GPZ, transformatorów, przebieg linii energetycznych.
 • Powierzchnia zajmowana przez instalację. Należy podać dokładną powierzchnię instalacji i wszystkich dodatkowych elementów infrastruktury technicznej;
 • Potwierdzenie zgodności planu instalacji PV z planem zagospodarowania przestrzennego i planem ogólnym gminy;
 • Dane kontaktowe właściciela lub zarządcy;
 • Skala oddziaływania inwestycji na środowisko i ludzi w zakresie emisji;
 • Zabezpieczenia i konserwacja, czyli Opis planowanych środków zabezpieczeń oraz procedur konserwacji instalacji.

Hałas będzie związany jedynie z etapem budowy instalacji fotowoltaicznej. Do pracy budowlanych mogą być wykorzystane następujące maszyny:

Rodzaj maszyny Poziom dB Czas pracy w godzinach
Dzień Noc
Koparka 93 8 0
Spychacz 103 8 0
Ładowarka 103 8 0
Równiarka 108 8 0

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej?

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest szczegółowym zbiorem danych dotyczących planowanej konstrukcji elektrowni słonecznej. Jego głównym celem jest informacja społeczności na temat projektu i ocena potencjalnego oddziaływania na środowisko. KIP pozwala lokalnym mieszkańcom na poznanie projektu, jego rozmiarów i możliwych niedogodności związanych z budową farmy odnawialnych źródeł energii.

Przegląd KIP w fazie planowania inwestycji pozwala decydentom na ocenę, czy konieczne jest przeprowadzenie dogłębnej oceny wpływu na środowisko. Jeżeli projekt będzie miał znaczący wpływ na środowisko lub dokumentacja będzie niekompletna, konieczne będzie sporządzenie dodatkowego raportu o wpływie przedsięwzięcia na środowisko.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej

Kiedy potrzebna jest karta informacyjna dla planowanej instalacji fotowoltaicznej?

Dokument informacyjny dotyczący farmy paneli fotowoltaicznych należy przygotować już na etapie projektowania inwestycji, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jest on częścią wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna do zezwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej.

Czy każda farma fotowoltaiczna musi mieć kartę?

Nie, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) nie jest wymagana dla wszystkich farm fotowoltaicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, instalacja fotowoltaiczna wymaga KIP, jeżeli planowana do zajęcia i przewidziana do zabudowania infrastrukturą farmy fotowoltaicznej powierzchnia będzie wynosiła więcej niż 1 ha.

Jednakże nie wszystkie inwestycje w farmy fotowoltaiczne wymagają od przedsiębiorcy, aby posiadał decyzje środowiskowe. Przepisy wskazują, że powierzchnia zabudowy musi wynosić mniej niż 0,5 ha na obszarach ochrony przyrody wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu i do 1 ha na pozostałych obszarach – by nie była potrzebna decyzja środowiskowa.

Jaki dokument prawny wymusza posiadanie karty?

Obowiązek sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia dla tego typu inwestycji reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jak powinna wyglądać poprawna karta informacyjna przedsięwzięcia?

Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia nie jest formalnością, którą można zlekceważyć. Ten dokument wymaga szczególnej uwagi, musi być klarowny i zawierać wszystkie potrzebne informacje. 

W związku z budową elektrowni fotowoltaicznej zakłada się następujące zużycie materiałów, surowców, energii i paliw:

Surowiec/materiał/paliwo Przybliżone zużycie dla elektrowni o mocy do 1 MW
Beton 9 m3
Stal 25 Mg
Olej napędowy 6 m3
Woda na cele socjalne, porządkowe 2,5 m3/d
Energia elektryczna 15 kW/h

Chociaż można go opracować samodzielnie, należy pamiętać, że jakiekolwiek błędy mogą opóźnić proces. W najlepszym przypadku będziesz poproszony o uzupełnienie brakujących danych lub wyjaśnienie wątpliwości. W najgorszym przypadku może to zakończyć się odmową zgody, co oznacza, że trzeba będzie wrócić do punktu wyjścia.

Informacje w karcie a oddziaływanie na środowisko

Karta informacyjna farmy fotowoltaicznej PV powinna zawierać następujące kluczowe informacje:

 1. Zużycie surowców – szczegółowy opis skali zużycia surowców, energii, paliw i wody niezbędnych do budowy i codziennego użytkowania instalacji fotowoltaicznej.
 2. Prognozowane zużycie energii – szczegółowe informacje na temat prognozowanego zużycia energii oraz rodzaju i ilości substancji wprowadzanych do środowiska, w tym ścieki, odpady, wody opadowe, substancje emitowane do powietrza oraz poziom hałasu.
 3. Minimalizacja szkodliwości – opis działań i rozwiązań mających na celu minimalizację szkodliwych skutków budowy instalacji fotowoltaicznej.
 4. Alternatywne warianty przedsięwzięcia – przewidywanie alternatywnych wariantów przedsięwzięcia, uwzględniając inne lokalizacje i technologie, które mogą być mniej szkodliwe dla środowiska.
 5. Inne działalności w pobliżu – Informacje na temat innych działalności prowadzonych w pobliżu inwestycji, zwłaszcza jeśli są to inne elektrownie słoneczne lub inne przedsięwzięcia, które mogą kumulować negatywny wpływ na środowisko.
 6. Opis ryzyka awarii lub katastrofy naturalnej – szczegółowy opis ryzyka awarii lub katastrofy naturalnej, co ma szczególne znaczenie dla inwestycji zakwalifikowanej jako potencjalnie ryzykowne pod względem poważnych awarii przemysłowych lub katastrof naturalnych.

Czy inwestycja w fotowoltaikę wpływa na środowisko?

Farmy fotowoltaiczne, pomimo że są ekologicznym OZE, mogą również negatywnie wpływać na środowisko. Podczas budowy farmy fotowoltaicznej może dojść do zakłócenia lokalnych ekosystemów, na przykład poprzez wycinkę części lasu czy przekształcenie terenów uprawnych. Może to wpływać na lokalne siedliska zwierząt i roślinność. Ponadto, prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod farmę fotowoltaiczną mogą prowadzić do erozji gleby, zwłaszcza na terenach suchych i półsuchych. Karol Kustusch

specjalista ds. środowiskowych

Jednakże warto zauważyć, że wpływ farm fotowoltaicznych na środowisko jest generalnie uważany za minimalny w porównaniu do korzyści, jakie przynoszą w postaci produkcji czystej energii. Wpływ ten jest również znacznie mniejszy niż wpływ tradycyjnych elektrowni spalających paliwa kopalne.

Jak stworzyć KIP dla farmy PV? – pomoc ekspertów

Tworzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla farmy fotowoltaicznej może być skomplikowanym zadaniem, które wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Warto więc jej przygotowanie zlecić profesjonalistom, którzy znają się na swoim fachu. 

Oto to główne zalety outsourcowania stworzenia KIP:

 • Doświadczenie – profesjonaliści mają doświadczenie w tworzeniu szczegółowych kart informacyjnych, które przyciągają uwagę i przekazują kluczowe informacje w sposób zrozumiały dla odbiorcy.
 • Znajomość rynku – profesjonaliści mają dogłębną wiedzę o rynku i mogą pomóc w dostosowaniu karty informacyjnej do konkretnej grupy docelowej.
 • Oszczędność czasu – tworzenie karty informacyjnej może zająć dużo czasu, zwłaszcza jeśli nie masz doświadczenia. Zlecając to zadanie profesjonalistom, możesz skupić się na innych aspektach swojego przedsięwzięcia.

Kiedy i gdzie należy złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia (farma fotowoltaiczna)?

Zgłoszenie wniosku do właściwego organu może istotnie przyspieszyć proces wydania decyzji dotyczącej wpływu inwestycji na środowisko. Oto kto jest odpowiedzialny za wydawanie decyzji:

 1. Dla projektów, które mogą znacząco wpłynąć na środowisko, takich jak linie elektroenergetyczne, instalacje przesyłu ropy naftowej, sztuczne zbiorniki wodne itp., decyzję podejmuje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 2. W przypadku inwestycji związanych z budową obiektów energetyki jądrowej, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za wydanie decyzji.
 3. W przypadku działań związanych ze scalaniem, wymianą lub podziałem gruntów, decyzję podejmuje starosta.
 4. Jeśli chodzi o zmianę lasu, który jest własnością Skarbu Państwa, na cele rolne, decyzję wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
 5. W pozostałych przypadkach przedsięwzięć, decyzję wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Porada ekspertów z dziedziny OZE

Całkowite opracowanie Karty Informacyjnej wraz z Oceną Oddziaływania na Środowisko trwa około miesiąca. Składa się on z czterech etapów:

 1. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (otrzymanie i zebranie wszystkich wymaganych dokumentów oraz informacji). Przekazanie dokumentacji do odpowiedniego organu.
 2. Analiza dokumentacji przez organ administracyjny. Organ może się zwrócić o opinie do RDOŚ i Inspektoratu sanitarnego o potrzeby wykonania raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz jego zakresu.
 3. Wydanie przez RDOŚ i inspektorat sanitarny opinii o konieczności lub braku konieczności sporządzenia raportu.
 4. W przypadku braku konieczności sporządzenia raportu OOŚ, Organ administracyjny wydaje Decyzje o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

Więcej na temat karty informacyjnej przedsięwzięcia przeczytasz również tutaj – Karta informacyjna przedsięwzięcia od AvesNature

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej

Sprawdź jak wyglądała przykładowa realizacja KIP dla farmy PV realizowana przez AvesNature

Przykładową Kartą Informacyjną przedsięwzięcia w naszym dorobku jest karta dla projektu budowy farmy fotowoltaicznej w gminie Skarszewy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogła potencjalnie znacząco wpłynąć na środowisko naturalne. Poniżej przedstawiamy wyniki naszych prac. 

Ocena wpływu inwestycji na przyrodę

Obszar inwestycji oraz jego otoczenie nie znajdował się w granicach obszarów objętych szczególną ochroną przyrody. W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji nie zidentyfikowaliśmy żadnych rzadkich czy cennych gatunków zwierząt lub roślin. Stwierdziliśmy jedynie obecność kilku pospolitych gatunków, takich jak kocanki piaskowe Helichrysum arenarium oraz kret europejski Talpa europaea. Podsumowując, teren projektu charakteryzuje się niskimi wartościami przyrodniczymi oraz niewielką różnorodnością biologiczną, z lokalnie większymi wartościami jedynie w strefie buforowej.

Ocena wpływu na wody podziemne

Obszar inwestycji nie znajduje się również w bezpośrednim sąsiedztwie żadnych udokumentowanych zbiorników wód podziemnych. Jednakże jest położony w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych „Region wodny Dolnej Wisły”. Przeprowadzone analizy nie wskazują na ryzyko dla celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Realizacja przedsięwzięcia może nawet przyczynić się do poprawy stanu wód podziemnych poprzez eliminację stosowania niektórych środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

Analiza emisji do atmosfery wykazała, że potencjalne zanieczyszczenie wystąpi tylko w trakcie realizacji inwestycji. Głównymi źródłami emisji będą pojazdy i maszyny wykorzystywane podczas prac montażowych. Jednakże emisja ta będzie krótkotrwała, niewielka, rozproszona i nie będzie miała istotnego wpływu na ilość emitowanych substancji gazowych i pyłowych do powietrza.

Analiza hałasu

Oceniliśmy, że trakcie realizacji projektu mogą pojawić się krótkotrwałe uciążliwości związane z emisją hałasu z pracujących urządzeń budowlanych i pojazdów obsługujących budowę. Natomiast źródła hałasu zostały umieszczone z dala od obszarów zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, co zminimalizowało wpływ hałasu na mieszkańców. W fazie eksploatacji spodziewana emisja hałasu była niewielka, głównie ze względu na pracę urządzeń elektrycznych w stacji kontenerowej.

Podsumowanie

Podsumowując, karta informacyjna przedsięwzięcia dla farm fotowoltaicznych jest kluczowym dokumentem zawierającym istotne informacje na temat planowanej instalacji, jej wpływu na środowisko oraz przewidywanych korzyści i zagrożeń. Jest ona niezbędna w przypadku dużych projektów, aby zapewnić przejrzystość procesu decyzyjnego oraz informować lokalną społeczność. Przygotowanie tej karty warto zlecić ekspertom, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę, a następnie należy ją dołączyć do wniosku o decyzję środowiskową w odpowiednim urzędzie.

Szukasz dobrych specjalistów od Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia?

Napisz do jednego z naszych przedstawicieli na adres karol.kustusch@avesnature.com.pl lub sprawdź naszą ofertę na stronie – KIP i Decyzja środowiskowa.

Chcesz porozmawiać?

Możemy również skontaktować się telefonicznie. Jeśli preferujesz tę formę kontaktu zadzwoń pod 504 122 781

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia farmy fotowoltaicznej

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.
zdjęcie alei drzew wzdłuż drogi inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza na odcinku DK 36 w województwie dolnośląskim

Inwentaryzacja przyrodnicza została zlecona w związku z rozbudową odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna - Wąsosz".
zdjęcie drogi ze znakiem drogowym ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przebudowy drogi powiatowej na środowisko

Zakończyliśmy prace nad dokumentacją w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie – Kobułty.