Inwentaryzacja zieleni | Inwentaryzacja dendrologiczna

Kiedy inwentaryzacja zieleni jest potrzebna?

Prace budowlane w celu wykonania różnego rodzaju planowanej inwestycji wiąże się z koniecznością wykonania inwentaryzacji zieleni w tym inwentaryzacji drzew. Inwentaryzacja dendrologiczna wykonywana jest w celu uzyskania pozwolenia na budowę na danym terenie.

Inwentaryzacja zieleni jest często jednym z elementów, którego wykonanie jest niezbędne do uzyskania odpowiednich pozwoleń na realizację inwestycji. Więcej o tym dowiesz się na stronie: Decyzja środowiskowa.

W przypadkach gdy realizacja inwestycji wiąże się z wycinką drzew i krzewów, wykonanie inwentaryzacji jest już warunkiem koniecznym.

Co obejmują prace związane z inwentaryzacją flory?

Dokument z prawidłowo wykonanej inwentaryzacji zieleni powinien obejmować przynajmniej trzy elementy. Jest to część tabelaryczna, czyli lista drzew i krzewów na inwentaryzowanym obszarze. Kolejnym elementem jest część opisowa. W niej zawarte są m.in. informacje na temat warunków terenowych inwentaryzowanego obszaru i wskazywane są drzewa kolidujące z inwestycją. 

W części opisowej inwentaryzacji znajdziemy również informację nt. proponowanych zabezpieczeń drzew czy zaleceń odnośnie ich pielęgnacji, konieczności przesadzenia czy usunięcia, czyli wszystko na rzecz kompensacji przyrodniczej

Część opisowa zawiera również dokumentację fotograficzną oraz dane o rodzaju drzew, stanie zdrowotnym, rozmiarze pnia drzew i wielkości korony drzew. Ostatnim integralnym fragmentem inwentaryzacji dendrologicznej jest część graficzna, czyli mapa inwentaryzowanego terenu zieleni z zaznaczoną lokalizacją drzew i innych roślin.

Czym jest inwentaryzacja zieleni w praktyce?

Prace w ramach inwentaryzacji zieleni w terenie polegają na oględzinach każdego z drzew oraz wykonaniu odpowiednich pomiarów. Zakres zbieranych danych może być różny i zależny od charakteru inwestycji. 

Podstawowymi danymi w każdej inwentaryzacji zieleni są przede wszystkim wykaz gatunkowy i ilościowy. Określa on liczbę drzew poszczególnych gatunków porastających inwentaryzowany teren. W przypadku krzewów parametr ilościowy zastępuje się informacją o powierzchni (w metrach kwadratowych), jaką zajmują zakrzewienia. 

Następnym niezbędnym elementem w przypadku drzew jest podanie obwodu pnia. Pomiarów dokonuje się na wysokości 5 oraz 130 centymetrów. Kolejne mierzone (choć nie zawsze obligatoryjne) parametry to wysokość drzewa czy powierzchnia jego korony. Każde drzewo ocenia się również pod kątem zdrowotnym.

Kiedy wykonuje się przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej?

Jak już wspomnieliśmy, inwentaryzacja zieleni wykonywana jest przed rozpoczęciem każdej inwestycji. Przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej jest konieczne w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wówczas wykonuje się ją gdy przygotowany jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji. Inwentaryzacja zieleni powinna być również wykonana w przypadku uzyskania zgody na wycinkę drzew lub krzewów oraz:

  • analizy opłacalności projektu inwestycyjnego,
  • szacowania kosztów robót budowlanych,
  • wykonania zabiegów pielęgnacyjnych
  • rewitalizacji terenu.

Szczegółowa dendrologiczna inwentaryzacja terenu inwestycji pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji na temat gatunków drzew i krzewów występujących na obszarze przyszłej inwestycji. Wiedza na temat stanu sanitarnego drzew oraz ich rodzaju pozwala zaplanować ochronę drzew o charakterze pomników przyrody, oraz na podjęcie decyzji o zakazie wycinki, przesadzeniu drzew na wskazane miejsce lub wykonaniu nasadzeń zastępczych.

Inwentaryzacja drzew dostarcza informacji, które nierzadko mają wpływ na konieczność zmiany lokalizacji na obszarze inwestycji budowlanych.

Jak można wykorzystać dokument z inwentaryzacji zieleni?

Najczęściej dokument z inwentaryzacji dendrologicznej jest wykorzystywany we wnioskach o pozwolenie na wycinkę drzew oraz krzewów. Jego zastosowanie może być jednak szersze. 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji można również wyliczyć preliminarze opłat za wycinkę drzew. Opłaty za wycinkę nie w każdym przypadku są naliczane. 

Zwolniona z opłat jest wycinka drzew na nieruchomościach osób fizycznych, gdy działanie to nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to drzew, których obwód na wys. 5 cm, w zależności od gatunku, nie przekracza 50, 65 lub 80 centymetrów. Wykonanie dokładnych pomiarów jest zatem niezbędne by precyzyjnie określić koszty, jakie musimy ponieść za wycinkę. Dzięki temu unikniemy kar za ewentualne złe pomiary oraz nie uiścimy zbyt wysokich opłat. 

Dokument z inwentaryzacji zieleni jest zwykle podstawą do sporządzenia projektu nasadzeń zastępczych.

Inwentaryzacja przyrodnicza drzew

Inwentaryzacja drzew umożliwia poznanie sytuacji gatunkowej drzew oraz stanu zdrowotnego drzew na danym terenie. Niestety z racji tego, jaki zakres przyrody obejmuje, jest ważna tylko przez 6 miesięcy od daty sporządzenia. Po tym czasie inwentaryzacja drzew powinna być wykonana raz jeszcze.

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.
zdjęcie stacji elektroenergetycznej

Inwentaryzacja zieleni pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację zieleni dla projektu polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej. Inwestycja ma polegać na budowie rozdzielni 400 kV.
zdjęcie drzewa w ogrodzie inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni w Piasecznie

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji związanej z budową domu jednorodzinnego w Piasecznie.