Inwentaryzacja zieleni (dendrologiczna)

Kiedy inwentaryzacja zieleni jest potrzebna?

Inwentaryzacja zieleni jest często jednym z elementów którego wykonanie jest niezbędne do uzyskania odpowiednich pozwoleń na realizację inwestycji. W przypadkach gdy realizacja inwestycji związana będzie z wycinką drzew i krzewów, wykonanie inwentaryzacji jest już warunkiem koniecznym.

Co obejmują prace?

Dokument z prawidłowo wykonanej inwentaryzacji zieleni powinien obejmować przynajmniej trzy elementy. Jest to wykaz (tabela) drzew i krzewów na inwentaryzowanym obszarze. Kolejnym elementem jest część opisowa. W niej zawarte są m. in. informacje na temat warunków terenowych inwentaryzowanego obszaru i wskazywane są drzewa kolidujące z inwestycją. W części opisowej znajdziemy również informację nt. proponowanych zabezpieczeń drzew czy zaleceń odnośne ich pielęgnacji, konieczności przesadzenia czy usunięcia. Część opisowa zawiera również dokumentację fotograficzną. Ostatnią integralną częścią jest załącznik graficzny, czyli mapa inwentaryzowanego terenu.

Czym jest inwentaryzacja zieleni w praktyce?

Prace w terenie polegają na oględzinach każdego z drzew oraz wykonaniu odpowiednich pomiarów. Zakres zbieranych danych może być różny i zależny od charakteru inwestycji. Podstawowymi danymi w każdej inwentaryzacji zieleni są przede wszystkim wykaz gatunkowy i ilościowy. Określa on liczbę drzew poszczególnych gatunków porastających inwentaryzowany teren. W przypadku krzewów parametr ilościowy zastępowany jest informacją o powierzchni (w metrach kwadratowych) jaką zajmują zakrzewienia. Następnym niezbędnym elementem w przypadku drzew jest podanie obwodu pnia. Pomiarów dokonuje się na wysokości 5 oraz 130 centymetrów. Kolejne mierzone (choć nie zawsze obligatoryjne) parametry to wysokość drzewa czy powierzchnia jego korony. Każde drzewo jest również oceniane pod kątem zdrowotnym.

Jak można wykorzystać dokument z inwentaryzacji zieleni?

Najczęściej dokument z inwentaryzacji dendrologicznej jest wykorzystywany we wnioskach o pozwolenie na wycinkę drzew oraz krzewów. Jego zastosowanie może być jednak szersze. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji można również wyliczyć preliminarze opłat za wycinkę drzew. Opłaty za wycinkę nie w każdym przypadku są naliczane. Zwolniona z opłat jest wycinka drzew na nieruchomościach osób fizycznych, gdy działanie to nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotyczy to drzew których obwód na wys. 5 cm, w zależności od gatunku, nie przekracza 50, 65 lub 80 centymetrów. Wykonanie dokładnych pomiarów jest zatem niezbędne by precyzyjnie określić koszty jakie musimy ponieść za wycinkę. Dzięki temu unikniemy kar za ewentualne złe pomiary oraz nie uiścimy zbyt wysokich opłat. Dokument z inwentaryzacji zieleni jest zwykle podstawą do sporządzenia projektu nasadzeń zastępczych.

Przykładowe realizacje

zdjęcie łąki oraz zadrzewienia inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja przyrodnicza i inwentaryzacja zieleni we Wrocławiu

W tym tygodniu zakończyliśmy prace na potrzeby KIP w związku z planowaną budową osiedla domów jednorodzinnych.
zdjęcie stacji elektroenergetycznej

Inwentaryzacja zieleni pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej

Wykonaliśmy inwentaryzację zieleni dla projektu polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej. Inwestycja ma polegać na budowie rozdzielni 400 kV.
zdjęcie drzewa w ogrodzie inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni w Piasecznie

Wykonaliśmy inwentaryzację drzew i krzewów na potrzeby inwestycji związanej z budową domu jednorodzinnego w Piasecznie.