Inwentaryzacja przyrodnicza dla PKN ORLEN

Zbadamy ponad 1300 hektarów terenu wewnątrz i wokół Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Inwentaryzacja przyrodnicza, którą prowadzimy już od wiosny, potrwa do jesieni tego roku.

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmie wszystkie gatunki

Podejmując się zadania związanego z inwentaryzacją przyrodniczą dla PKN ORLEN zauważamy, że zakres prac spisania zasobów przyrodniczych Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz terenów przyległych jest bardzo wyjątkowy, gdyż w przeciwieństwie do większości tego typu badań jakie podejmowaliśmy, obejmuje ono nie tylko gatunki chronione, rzadkie i cenne, lecz wszystkie gatunki zwierząt i roślin oraz siedliska stwierdzone na obserwowanym terenie. Dotychczas udało nam się zlokalizować około 80 gatunków ptaków, a także rzadkie i cenne siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin objęte ochroną. Wśród najciekawszych możemy wymienić m.in. chronione – jak lilię złotogłów, kruszczyka szerokolistnego czy skrzyp olbrzymi, który występuje w Polsce rzadko, a jeśli już, to głównie na pogórzu i w północnej części kraju.

Załącznik I Dyrektywy Ptasiej UE

Na bioróżnorodność badanych terenów składa się stwierdzona przez naszych biologów obecność owadów, jak np. pszczół miodnych, ważek różnoskrzydłych, trzmiela ziemnego i kamiennika. Zlokalizowaliśmy także ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE, np. gąsiorka, który jak wiemy jest w Polsce określany jako średnio liczny wędrowny ptak lęgowy.  W trakcie prac nasi ornitolodzy stwierdzili także obecność znajdującej się pod ścisłą ochroną  gatunkową jarzębatki, gatunku o wielkości osobników porównywalnej do słowika. Z uwagi na nieliczne występowanie ptak ten wymaga ochrony biotopów lęgowych, o czym wspomina Dyrektywa Ptasia. Jak wynika z obserwacji, najliczniejsze stanowiska tego gatunku znajdują się na Dolnym Śląsku, Mazurach, Kotlinie Biebrzańskiej i Podlasiu. Dość często spotykana jest w dolinach rzek Narwi, Wisły i Pilicy.

Kolonie mew śmieszek i pająki pogońce

Zespół Avesnature prowadzący inwentaryzację przyrodniczą w Płocku zlokalizował także m.in. kolonie mew śmieszek i mew siwych, rybitwę rzeczną, pokrzewkę kapturkę, kolonię gawronów, nietoperze, szpaki, dzięcioły, króliki, zające, kumaki nizinne, rzekotki drzewne, ślimaki winniczki, liczne motyle, pająki pogońce oraz rośliny, jak rdestnica pływająca i kędzierzawa.

Szeroki zespół ekspertów przyrodników

Inwentaryzację oraz waloryzację przyrodniczą na terenach Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN i przyległych przeprowadzą specjaliści Avesnature z wielu dziedzin. Będą to m.in. ornitolog (ptaki), herpetolog (płazy i gady), teriolog (ssaki), chiropterolog (nietoperze), ichtiolog (ryby), entomolog (bezkręgowce), botanik (rośliny), lichenolog (porosty) oraz dendrolog (drzewostan). Dzięki tak wnikliwemu badaniu nasi eksperci są w stanie przeprowadzić kompleksowe badania przyrodnicze, aby określić i wykryć metr po metrze napotykane gatunki roślin, zwierząt oraz ich siedliska ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych i objętych ochroną.

Wszystkie grupy taksonomiczne

Spis przyrodniczy realizujemy na zlecenie Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN dla terenów przemysłowych Zakładu Produkcyjnego oraz terenów przyległych objętych Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Płocka i Starej Białej. Zakres naszych prac obejmuje grupy systematyczne organizmów jak: grzyby, rośliny, bezkręgowce, ryby i minogi, płazy i gady oraz ptaki i ssaki, w tym nietoperze.

Inwentaryzacja przyrodnicza dla określenia aktualnego stanu bioróżnorodności

Przypomnijmy, iż inwentaryzacja przyrodnicza, czyli spis podstawowych elementów przyrody, dla inwestorów jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć skupiających wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Prace pozwalają ustalić aktualny stan przyrody badanego obszaru oraz stanowią niekiedy podstawę zrównoważonego rozwoju przestrzennego dobrze wykonanego planu zagospodarowania na poziomie lokalnym gminy czy powiatu. Mogą także stanowić podstawę do raportu oddziaływania na środowisko.

kwiaty czeremchy zwyczajnej inwentaryzacja przyrodnicza