Inwentaryzacja przyrodnicza dla PGNiG TERMIKA S.A. Warszawa

Podczas całego tegorocznego sezonu, od wiosny do jesieni, realizowaliśmy prace terenowe w dolinie Wisły w okolicach Elektrociepłowni Siekierki. Konkretnie to projekt realizowany był na zlecenie Spółki Akcyjnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczyła chronionych roślin i siedlisk przyrodniczych oraz cennych i chronionych gatunków zwierząt.

Wisła – duża rzeka o niezwykłych walorach przyrodniczych

Mimo istniejących umocnień oraz ostróg, badany fragment Wisły charakteryzuje się dużym stopniem naturalności oraz cennymi walorami przyrodniczymi. Wciąż obserwuje się podstawowe, naturalne procesy, zachodzące w dolinach dużych rzek – sezonowe zalewy, tworzenie piaszczystych łach oraz aluwiów. Faktem jest, że występowanie tego typu naturalnych cykli sprzyja zachowaniu nadrzecznych łęgów wierzbowo-topolowych, namulisk oraz rozległych łach utworzonych z przemytego piasku rzecznego. Ponadto, badany odcinek Wisły zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

Różnorodność cennych siedlisk oraz gatunków zwierząt

Warunki takie sprzyjają występowaniu cennych gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków. Na dodatek potwierdziła to przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza. Naturalne brzegi oraz namuliska są atrakcyjnym żerowiskiem ptaków siewkowych. Co więcej, sieci piaszczystych wysp stanowią znakomite siedlisko lęgowe dla rybitwy rzecznej (Sterna hirundo) czy siewki rzecznej (Charadrius dubius). Poza tym w lasach łęgowych gniazduje dzięcioł średni (Dendrocoptes medius) – gatunek charakterystyczny dla wiekowych lasów liściastych o naturalnym charakterze. Z drugiej strony doliny rzeczne to nie tylko ptaki – znakomite warunki bytowania znajdują liczne tutaj bobry (Castor fiber) oraz wydry (Lutra lutra).

Inwentaryzacja przyrodnicza z udziałem zespołu specjalistów

Badania prowadził zespół specjalistów zajmujących się określonymi grupami taksonomicznymi  roślin i zwierząt. Innymi słowy byli to m.in.: lichenolog, entomolog, ornitolog, chiropterolog, a także ichtiolog i herpetolog. Prace terenowe przebiegały zgodnie z harmonogramem. W rezultacie odbiór dokumentacji odbył się w terminie i zgodnie z zapisami umowy. Projekt ten stanowił dla naszego zespołu kolejną okazję do niezwykłych obserwacji i bezpośrednich spotkań z przyrodą.