Certyfikat BREEAM – system certyfikacji budynków przyjaznych środowisku

BREEAM – czym jest certyfikat BREEAM?

BREEAM to metoda oceny środowiskowej budynków i infrastruktury. Powstała w 1990 r. w Wielkiej Brytanii, gdzie stworzyła ją firma Building Research Establishment  (BRE). Co ważniejsze, nazwa tej metody to skrót od Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Omawiana metoda wyznacza standardy dla najlepszego zrównoważonego rozwoju i projektowania ekologicznego budownictwa i jest miarą efektywności środowiskowej ocenianych budynków. Należy pamiętać, że o uzyskanie certyfikatu można starać się zarówno dla budynków będących w fazie projektowania, jak i dla tych już wybudowanych.

System BREEAM – Na czym się skupia?

W ramach certyfikatu BREEAM ocenia się budynek lub inną infrastrukturę pod kątem dziesięciu kategorii. W ocenie budynków konkretnie zwraca się uwagę na:

 • Zarządzanie
 • Zdrowie i dobrostan
 • Charakterystyka energetyczna
 • Transport
 • Woda
 • Materiały
 • Odpady
 • Wykorzystanie terenu i ekologia
 • Zanieczyszczenia
 • Innowacja

Dodatkowo każda kategoria ma swoje podpunkty i odrębne wymagania. Co ważniejsze, wszystkie kryteria opisane są w oficjalnym dokumencie BREEAM International Non-Domestic Construction 2016. 

Punkty uzyskane we wszystkich kategoriach sumuje się i przedstawia w formie procentowej. Następnie na jej podstawie budynek dostaje oficjalny system oceny:

 • Unclassified – niezakwalifikowany, <0; 30) %
 • Pass – zadowalający, <30; 45) %
 • Good – dobry, <45; 55) %
 • Very good – bardzo dobry, <55; 70) %
 • Excellent – znakomity, <70; 85) %
 • Outstanding – wybitny, <85; 100> %

Nadającym certyfikaty BREEAM jest jednostka – BREEAM International New Construction dla nowych budynków oraz BREEAM In-Use International dla istniejących budynków. Oprócz tego ocenia się również budynki remontowane (Refurbishment and Fit-Out) czy certyfikowanie projektów planowania przestrzennego lub infrastruktury (Communities, Infrastructure). 

Jakie korzyści daje certyfikat BREEAM?

Certyfikat BREEAM zwiększa świadomość ekologiczną projektantów, właścicieli i mieszkańców budynków. Powoduje również, że budynki stają się bardziej przyjazne dla środowiska i stymulują lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów środowiska infrastruktury. W konsekwencji występuje atrakcyjniejsza budowla, lepszy poziom życia w jej obrębie i zdrowsze otoczenie. Co więcej, budynki posiadające certyfikat BREEAM można z łatwością porównywać i stale ulepszać, aż do uzyskania najwyższej oceny.

Cele i założenia certyfikacji BREEAM

Do celów, które wyznacza BREEAM, należą:

 • ograniczenie negatywnego oddziaływania budynków na środowisko,
 • umożliwienie oceniania budynków w kontekście korzyści dla środowiska,
 • zapewnienie wiarygodnego certyfikatu środowiskowego dla budynków,
 • zwiększenie popytu na zrównoważone budynki.

Aby osiągnąć wymienione cele, BREEAM posiada szereg założeń. Krótko mówiąc, dotyczą one m.in. wyznaczania standardów ponad normy prawne i prowokowania rynku do zapewnienia innowacyjnych rozwiązań, które będą minimalizowały wpływ infrastruktury na środowisko. Ważną częścią jest również zwiększenie świadomości osób użytkujących budynki, czyli ich właścicieli, mieszkańców, a także projektantów, na temat korzyści wynikających z budynków o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko. Z kolei innym założeniem jest zapewnienie stosowania najlepszych rozwiązań ekologicznych w budynkach i innych infrastrukturach.

Działania w ramach certyfikatu BREEAM – kto ocenia obiekty i przyznaje certyfikaty?

Uzyskanie certyfikatu BREEAM następuje po wcześniejszej kontroli wykonanej przez uprawnionego ekologa. Po pierwsze następuje sprawdzenie terenu i budynku lub sprawdzenie samego terenu oraz projektu i dokumentacji. W rezultacie ekolog sporządza wstępną ocenę i podaje zalecenia mające na celu podwyższenie liczby potencjalnych punktów. Podczas ostatniej kontroli sprawdza, czy zalecenia zostały wdrożone. Na zakończenie ekolog spisuje ostateczny raport i wystawia certyfikat BREEAM z odpowiednią oceną inwestorowi. Proces certyfikacji zazwyczaj dzieli się na fazę koncepcji i projektową, fazę realizacji i fazę zakończenia inwestycji i przekazania budynku do użytkowania.

Takie zalecenia, podwyższające ocenę i zarazem ekologiczną atrakcyjność budynków i otaczających je terenów, mogą dotyczyć fauny lub flory. Przykładowo najpopularniejszymi działaniami na rzecz zwierząt jest montaż budek lęgowych dla ptaków oraz hoteli dla owadów. Dodatkowo, w odniesieniu do flory, zazwyczaj zaleca się nasadzenia krajowych gatunków drzew i krzewów, zwracając uwagę, żeby były atrakcyjne dla ptaków i owadów. Innym działaniem może być założenie łąki kwietnej wieloletniej, na której będą rosły rodzime gatunki. W rezultacie będzie ona zwabiać ptaki oraz owady i zwiększy lokalną bioróżnorodność. Rodzaj i zasięg zaleceń podanych przez ekologa zależy oczywiście w dużej mierze od rodzaju sprawdzanej infrastruktury.

Podsumowanie

W dobie dynamicznych zmian w kontekście prawa w zakresie ochrony przyrody zachęcamy do bieżącego śledzenia informacji na ten temat. Jednym z takich miejsc jest kompendium wiedzy, które znajdziesz tutaj: Decyzja środowiskowa

zdjęcie budynku porośniętego bluszczem