Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

Natura 2000

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Natura 2000

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 (tzw. ocena siedliskowa) może być realizowana w ramach raportu oddziaływania na środowisko inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać (tzw. grupa I) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II) – w tych przypadkach ocena siedliskowa jest jedynie częścią ooś. Istnieją jednak przedsięwzięcia (grupa III), dla których ocenę przeprowadza się jedynie pod kątem jej oddziaływania na sąsiadujący obszar Natura 2000.

Podstawy prawne

 

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących indywidualnie lub w połączeniu z innymi inwestycjami znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, niezależnie od ich usytuowania względem rozpatrywanego obszaru Natura 2000. Nie oznacza to jednak, że na obszarach Natura 2000 nie można realizować przedsięwzięć – zabronione są jedynie działania mające znaczący negatywny wpływ na cele ochrony danego obszaru.

 

Kiedy ocena siedliskowa jest wymagana?

 

W sytuacji gdy stwierdza się możliwość potencjalnego wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne. Oznacza to, że procedurę oceny siedliskowej należy uruchomić w nie przypadku wystąpienia pewności znaczącego oddziaływania, a przy jakimkolwiek prawdopodobieństwie występowania takich oddziaływań.

 

Zakres oceny

 

Ocena siedliskowa nie odnosi się do wszystkich oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko, a jedynie do tych oddziaływań, które mają znaczenie dla integralności rozpatrywanego obszaru. Poprzez zachowanie integralności obszaru rozumie się takie działania, które nie wpłyną negatywnie na cele oraz obiekty, dla których ochrony został powołany.

 

W przypadku stwierdzenia, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać także dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatywnych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicznego przemawiają za realizacją rozpatrywanego przedsięwzięcia.

 

Inwestycja na obszarze Natura 2000? – to jest możliwe.

 

Na terenie Unii Europejskiej istnieje wiele przykładów działań inwestycyjnych podejmowanych na obszarach Natura 2000. Niekiedy wymagają one odpowiednich korekt i zastosowania środków łagodzących w celu pogodzenia współczesnego użytkowania terenów z ochroną zasobów przyrodniczych w myśl polityki zrównoważonego rozwoju. Czasem nieuniknione jest wdrożenie działań kompensujących w celu pokrycia strat wywołanych w środowisku.

 

Sporządzamy kompleksowe oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym oceny odziaływania na obszary Natura 2000 (tzw. oceny siedliskowe). Jeżeli potrzebujesz raportu OOŚ skontaktuj się z naszymi ekspertami.