Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

Karta Informacyjna Przedsięwzięca

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Karta Informacyjna Przedsięwzięca

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Powinna być opracowana w taki sposób aby dać pojęcie o rodzaju, skali i usytuowaniu inwestycji, a także rodzaju użytej technologii, rozpatrywanych wariantach inwestycji, potencjalnym oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz rozwiązaniach łagodzących jej negatywny wpływ na środowisko.

Jakie informacje zawiera KIP?

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera informacje o:
•    rodzaju, skali i usytuowaniu planowanego przedsięwzięcia;
•    powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną;
•    rodzaju technologii;
•    ewentualnych wariantach planowanej inwestycji;
•    przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii;
•    rozwiązaniach chroniących środowisko;
•    rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
•    możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
•    obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;
•    wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.


Kiedy wymagana jest KIP?


Karta informacyjna przedsięwzięcia jest narzędziem umożliwiającym odpowiednim organom podjęcie decyzji o konieczności lub rezygnacji przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danego projektu inwestycyjnego. Dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. KIP może być również wymagana jeżeli organ wydający decyzję na jego realizację stwierdzi, że inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.


Czy moja inwestycja wymaga sporządzenia KIP?


Wykaz inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawiera rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r.). Jeżeli nie masz pewności czy Twoja inwestycja wymaga sporządzenia KIP, służymy pomocą.


Koszt opracowania KIP szacowany jest indywidualnie, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju inwestycji. Wyceniamy bezpłatnie.