Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Jest to opinia (ekspertyza) ornitologa lub/i chiropterologa dotycząca możliwości występowania chronionych gatunków zwierząt, lub ich braku, (ptaków, nietoperzy) najczęściej w obiektach budowlanych oraz na drzewach lub w dziuplach drzew.

W przypadku budynków ekspertyza ornitologiczna (i/lub chiropterologiczna) jest dokumentem wymaganym przed przystąpieniem do prac związanych z modernizacją, renowacją obiektów czy ich termoizolacją.


Opinia ornitologiczna, a niekiedy również chiropterologiczna niezbędna jest także podczas wycinki drzew.


W myśl obowiązującego rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.; Dz.U. 2014, poz. 1348), każde drzewo oraz budynek jest potencjalnym siedliskiem ptaków. Dlatego wycinka drzew oraz prace termomodernizacyjne budynków powinny być skonsultowane ze specjalistą zoologiem (najczęściej ornitologiem i chiropterologiem).


Usunięcie drzewa powinno być zawsze zgłaszane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w celu uzyskania zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy ekspertyza ornitologiczna wykazała występowanie w drzewie dziupli lub gniazd ptaków.


W odniesieniu do budynków wniosek do RDOŚ składany jest w przypadku wykrycia potencjalnych lub rzeczywistych nisz gniazdowych lub gniazd ptaków lub występowania nietoperzy.


Ekspertyza ornitologiczna może być wymagana nie tylko w powyższych sytuacjach. Znajduje zastosowanie także przy szeregu innych inwestycjach, tj. wszędzie tam gdzie istnieje ryzyko niszczenia gniazd lub siedlisk ptaków, jak np. podczas prac związanych z eksploatacją żwirowni, pracach melioracyjnych, konstrukcji dróg czy budowie budynków mieszkalnych.


Więcej szczegółów na temat usługi znajdziesz poniżej lub pod numerem telefonu 504 122 781. Pełnimy kompleksową obsługę w tym zakresie na terenie całego kraju.

Zwierzęta w budynkach a przepisy prawa.

 

Budynki, jako miejsc schronienia, wykorzystuje w naszym kraju w różnym stopniu kilkadziesiąt gatunków ptaków i około 20 gatunków nietoperzy. Niektóre gatunki ptaków, jak np. jerzyk, oknówka czy dymówka gniazdują niemal wyłącznie na budynkach. Ptaki i nietoperze, tak jak inne dzikie zwierzęta, podlegają ochronie w ramach ustawy o ochronie zwierząt (z dn. 21 sierpnia 1997; Dz.U. 2013, poz. 856) zabraniającej zabijania zwierząt z wyjątkiem polowań, połowu ryb oraz uboju ryb hodowlanych. Ponadto wszystkie gatunki nietoperzy oraz większość gatunków ptaków objęta jest ścisłą ochroną gatunkową w ramach ustawy o ochronie przyrody (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.; Dz.U. 2014, poz. 1348) zabraniającej min. umyślnego ich zabijania i płoszenia, a także niszczenia i usuwania siedlisk będących obszarem ich rozrodu oraz odpoczynku. Ponadto zgodnie z prawem budowlanym w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac (art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, prawo ochrony środowiska).

 

Postępowanie przed przystąpieniem do termomodernizacji.

 

Aby nie naruszyć powyższych przepisów prawa, przed przystąpieniem do prac remontowych i termomodernizacyjnych należy zlecić wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania w obiekcie gatunków zwierząt chronionych i ich siedlisk (inaczej: ekspertyza lub opinia ornitologiczna i chiropterologiczna). Ekspertyzę taką powinna wykonać osoba dysponująca specjalistyczną wiedzą z zakresu ornitologii i/lub chiropterologii, która może wykazać się referencjami (doświadczeniem) przy wykonywaniu inwentaryzacji przyrodniczych pod kątem występowania chronionych zwierząt i ich siedlisk w obiektach budowlanych.

 

Harmonogram prac.

 

Optymalna sytuacja występuje wtedy gdy inwentaryzacja przyrodnicza realizowana jest w sezonie lęgowym poprzedzającym planowane prace termomodernizacyjne w okresie od 1 marca do 15 października. W rzeczywistości jednak większość ptaków kończy gniazdowanie w lipcu lub sierpniu. Uzyskanie wiarygodnych danych na temat gniazdowania ptaków w okresie późniejszym nie jest możliwe. Dlatego należy unikać prowadzenia inwentaryzacji budynków w okresie jesienno-zimowym. W takiej sytuacji wskazuje się wszystkie nisze (spękania i ubytki, elewacji, szczeliny pod parapetami, otwory wentylacyjne itp.) jako potencjalne miejsca gniazdowania. Należy je zabezpieczyć (zamknąć) w okresie od 16 października do 28 lutego, a w ramach kompensacji utraconych nisz gniazdowych zainstalować odpowiednią liczbę budek lęgowych dla nietoperzy. Budki instaluje się zwykle na budynku, niekiedy na okolicznych drzewach.

 

Ile trwa ekspertyza przyrodnicza budynku?

 

Czas realizacji związany jest z wielkością i liczbą obiektów przeznaczonych do termomodernizacji. W przypadku obiektów niewielkich trwa parę godzin, inwentaryzacja dużego budynku z dużą liczbą potencjalnych nisz gniazdowych może zająć parę dni.

 

Co oferujemy?

 

Pełnimy kompleksową i fachową obsługę w zakresie ekspertyz przyrodniczych dla obiektów przeznaczonych do remontu i/lub termomodernizację. W sytuacji gdy podczas ekspertyzy ornitologicznej lub chiropterologicznej wykryte zostają siedliska ptaków i nietoperzy, a prace remontowe lub termomodernizacyjne wymagają ich zamknięcia lub związane będą z płoszeniem tych zwierząt wypełniamy wniosek do RDOŚ o czynności zakazane w stosunku do gatunków zwierząt chronionych. W sytuacjach trudnych zapewniamy również nadzór przyrodniczy w trakcie prac termomodernizacyjnych.

 

Dlaczego warto?

 

Świadomość ekologiczna mieszkańców miast jest coraz większa, a interwencja lokatorów w przypadku niszczenia siedlisk ptaków może wstrzymać prace remontowe na parę miesięcy. Ponadto ptaki, poza walorami estetycznymi, spełniają ważną rolę ograniczającą liczebność dokuczliwych owadów w miastach.

 

Ile kosztuje ekspertyza przyrodnicza budynku?

 

Koszt zwyczajowo zależy od wielkości obiektu, a tym samym nakładu czasu jaki należy przeznaczyć na inwentaryzację. Zwykle waha się w przedziale od kilkuset złotych to kilku tysięcy w przypadku obiektów dużych.

 

Zapytaj o koszt inwentaryzacji przyrodniczej dla Twojej inwestycji – wycena bezpłatna.