Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

Inwentaryzacja przyrodnicza

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykonujemy inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze na terenach przeznaczonych pod inwestycje oraz obszarach cennych przyrodniczo, takich jak parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000. Dysponujemy specjalistami z wielu dziedzin: ornitolog, herpetolog, teriolog, chiropterolog, ichtiolog, entomolog, botanik, lichenolog, dendrolog i in. Dzięki temu jesteśmy w stanie przeprowadzić kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze.

Podstawy prawne.

 

W myśl art. 66 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko od stycznia 2017 roku powinien zawierać wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych wykonanych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego. Raport powinien również zawierać informacje o przyjętej metodyce, a cała inwentaryzacja powinna stanowić załącznik do raportu.

 

Kto może wykonać inwentaryzację przyrodniczą?

 

Nie istnieją przepisy prawa stanowiące o tym kto może wykonywać tego typu usługi. Wykonanie rzetelnej inwentaryzacji przyrodniczej wymaga współpracy zespołu doświadczonych ekspertów z kilku dziedzin nauk przyrodniczych. Zdarzają się, osoby wszechstronne, specjalizujące się w kilku grupach organizmów jednocześnie, jednak z uwagi na złożoność zagadnienia odpowiednie opanowanie wiedzy i zdobycie doświadczenia w kilku dziedzinach nauk przyrodniczych nie jest możliwe. Dlatego rzetelnie przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wymaga zaangażowania kilku osób co generuje oczywiste koszty. Niemniej zainwestowanie odpowiednich środków może zwrócić się wielokrotnie gdyż pozwoli uniknąć dodatkowych wyjaśnień czy prac uzupełniających, które mogą zostać nałożone przez RDOŚ, w rezultacie oddalając w czasie termin uzyskania decyzji środowiskowej oraz realizację przedsięwzięcia.

 

Ile czasu wymaga przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej?

 

Inwentaryzacje przyrodnicze powinny być prowadzone przez okres jednego roku obejmując w ten sposób wszystkie cykle życiowe badanych grup zwierząt i roślin, tj. migracje, rozród i zimowanie. Minimalny dopuszczalny okres prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej powinien  obejmować okres od końca marca do sierpnia.

 

Na czym polega inwentaryzacja przyrodnicza?

 

Zakres inwentaryzacji przyrodniczej powinien obejmować takie grupy systematyczne organizmów jak: grzyby, rośliny, bezkręgowce, ryby i minogi, płazy i gady oraz ptaki i ssaki, w tym nietoperze. Nieodłącznym elementem takich badań jest również inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych.

 

Gromadzenie danych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej odbywa się kilku etapowo. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z terenem badań, tj. miejscem przeznaczonym pod inwestycję, czyli pierwsza wizyta w terenie czyli tzw. screening. Pomocne podczas prac inwentaryzacyjnych są dane literaturowe, niemniej nie mogą one stanowić podstawy inwentaryzacji gdyż najczęściej są nieaktualne i nie pokrywają się z obszarem przeznaczonym dla inwestycji.

 

Prowadzenie obserwacji terenowych na potrzeby inwentaryzacji wymaga kilku wizyt poszczególnych ekspertów wchodzących w skład zespołu na całym obszarze przeznaczonym pod projektowane przedsięwzięcie. Badaniom podlega nie tylko teren, który ulegnie bezpośredniemu zajęciu przez inwestycję, ale również przyległy obszar jego oddziaływania, czyli tzw. bufor. Obszar (inaczej: strefa) oddziaływania zależy w dużej mierze od charakteru inwestycji i może wynosić kilkaset metrów, a w skrajnych przypadkach nawet kilka kilometrów.

 

Ile kosztuje inwentaryzacja przyrodnicza?

 

Koszt ustalany jest indywidualnie i jest ściśle związany z rozległością inwestycji, której ma dotyczyć oraz jej specyfiką. Badania obejmują obszar przewidziany pod realizację inwestycji wraz z jej strefą oddziaływania. Pozyskanie danych do inwentaryzacji wiąże się z fizyczną obecnością poszczególnych ekspertów w niemal każdym fragmencie terenu inwestycji i jego buforu. Dlatego koszty rosną wraz ze wzrostem obszaru przeznaczonego dla projektowanej inwestycji.

 

Zapytaj o koszt inwentaryzacji przyrodniczej dla Twojej inwestycji - wycena bezpłatna.