Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Usługa

Ocena oddziaływania na środowisko

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - usługi - Ocena oddziaływania na środowisko

Raport OOŚ jest to dokument niezbędny do uzyskania pozwoleń na realizację inwestycji, które w myśl ustawy oddziałują lub potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko. Sporządzamy kompleksowe raporty oddziaływania na środowisko i pomagamy w uzyskaniu decyzji środowiskowej. Sporządzamy również karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP).

Akty prawne.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym procedurę Ocen oddziaływania na środowisko (inaczej: raport o oddziaływaniu na środowisko; raport ooś; OOŚ) w prawie polskim jest ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227.

 

Cel.

 

Zadaniem OOŚ jest dostarczenie odpowiedniemu organowi administracji publicznej informacji o tym czy realizacja danego przedsięwzięcia została zaplanowana w sposób uwzględniający zarówno potencjalne zagrożenia wynikające z realizacji inwestycji, jak i środki minimalizujące oraz kompensujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko - w rozumieniu środowiska przyrodniczego, jak i społecznego.

 

Kiedy OOŚ jest wymagana?

 

Procedura oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzana jest dla przedsięwzięć mogących:
a)    zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
b)    potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
O tym, do której kategorii przynależy dana inwestycja mówi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
W praktyce, o tym czy konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, decyduje fakt czy dana inwestycja oddziałuje na otoczenie wpływając na okoliczne ekosystemy (wariant „a”), czy też jej oddziaływanie ogranicza się jedynie do terenu inwestycji (wariant „b”).
Przy projektach z pierwszej grupy („a”) zawsze do wniosku dołączamy raport ooś. W przypadku inwestycji potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko („b”), to urząd wydający decyzję orzeka o tym, czy konieczne jest złożenie raportu ooś.
Warto pamiętać o Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP). Błędną jest opinia, że dobrze sporządzona KIP powoduje odstąpienie organów od decyzji nakazującej przeprowadzenie OOŚ, niemniej z pewnością oszczędzi inwestorowi uzupełniania informacji.

 

W związku z nowelizacją ustawy, od 1 stycznia 2017 roku przeprowadzanie ooś jest obowiazkowe w przypadku gdy inwestycja może potecjalnie wpływać na obszar Natura 2000.


Jeżeli masz wątpliwości czy Twoje przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko skontaktuj się z nami.

 

Co zawiera raport OOŚ?

 

Raport OOŚ omawia szczegółowo szereg zagadnień, z których najważniejsze to:
•    opis planowanego przedsięwzięcia oraz elementów przyrodniczych środowiska objętych oddziaływaniem,
•    wpływ przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i społeczne,
•    zakres przewidzianych działań minimalizujących lub kompensacyjnych negatywne skutki inwestycji na środowisko,
•    zakres monitoringu porealizacyjnego w przypadku bardziej uciążliwy przedsięwzięć.

 

Ocena oddziaływania na środowisko a decyzja środowiskowa.

 

Postępowanie związane z oceną oddziaływania na środowisko kończy się uzyskaniem decyzji środowiskowej. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (również: decyzja środowiskowa; dśu; duś) określa warunki po spełnieniu, których możliwa jest realizacja przedsięwzięcia. Decyzję środowiskową wydaje się również wtedy gdy organ orzekający nie stwierdza konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

 

Koszt raportu OOŚ szacowany jest indywidualnie, a jego wysokość uzależniona jest od charakteru inwestycji. Wyceniamy bezpłatnie.