Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Artykuły

Inwentaryzacja przyrodnicza - przykładowe opracowanie.

Prezentujemy przykładowe opracowanie dotyczące inwentaryzacji przyrodniczej dla hipotetycznej inwestycji.

Waloryzacja przyrodnicza.

Celem waloryzacji przyrodniczej jest określenie wartości przyrodniczej danego obszaru wraz ze wskazaniem cennych elementów przyrodniczych oraz podaniem właściwości, które zadecydowały o przyznaniu takiej oceny. Waloryzacja przyrodnicza opiera się na wynikach inwentaryzacji przyrodniczej elementów przyrodniczych lub monitoringu przyrodniczego, takich elementów jak gatunki fauny i flory oraz zbiorowiska roślinne.

OOŚ - zmiany c.d.

Kontynuujemy temat nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Dotychczas autorem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko mógł być każdy, niezależnie od wykształcenia, wykonywanego zawodu czy doświadczenia.

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy.

Inwentaryzacja przyrodnicza to opis i charakterystyka elementów przyrodniczych danego obszaru. Dotyczy zarówno przyrody ożywionej (zwierzęta, rośliny oraz siedliska przyrodnicze), jak i komponentów abiotycznych czyli przyrody nieożywionej (np. rzeźba terenu, stare kamieniołomy, głazy narzutowe, koryta rzeczne).

Karta Informacyjna Przedsięwzięca - stan prawny po 1 stycznia 2017 r.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Dokument ten jest wymagany przy wnioskowaniu o decyzję środowiskową dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. KIP nie jest wymagana w przypadku inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko gdyż wtedy do wniosku o udzielenie decyzji środowiskowej obligatoryjnie dołączany jest raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia może być złożona również w tym drugim przypadku w sytuacji gdy wnioskodawca zgłasza prośbę o udzielenie informacji, co do zakresu wymaganej oceny oddziaływania na środowisko. Od 1 stycznia 2017 roku zakres informacji, które musi obejmować KIP został rozszerzony.